మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧౦ – Maa Brother To Part 10


telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, telugu srungara kathalu మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౯ – Maa Brother To Part 9 అలా వడుకునీ ఉన్ను నేను . వాలరాతీ శీల్ల్రం లా మెరున్తున్హాను. లెట్‌ వెలుగు నా వీదవడి నునువు దేలి నన్దుగా ఉన్న శంఖం లాంటీ మెడ వద వడి జారుతూ, శ్తనద్ధుయం వధ లోయలా ఉన్న) దగ్గర కు వచ్చీ ఆగుతుందీ. అలాగే కళ్ళు ఆర్న్ర)కుండా చూన్తున్దాడు. తన చెట్టు నె వ్యుదీగా తెచ్చి శంఖం లాంటీ మెడ కీంద రాన్తూ అలాగే శ్తనాలు రెండూ కలున్తున్ను జాకట్‌ దగ్గరకు వచ్చాడు. చీన్నుగా నా ఎద లోతుల మధ్ధుతు వచ్చ్రీన ఆ చేతీనీ అలాగే వట్టు కున్నాను. అలా ఆవడంతో నా వంక చూసాడు కువుటీ ” అన్నట్టు. నవ్చ్రాతూ “”వ్రావూ * అన్నట్టు తల శ్రూవాను ‘ం” అన్నట్టు కళ్ళెగరేశ్రే.. న తమూధానం చె వృకుండా అలాగే నవ్చ్రతూ చూన్తూ నె వ్యుదీగా తన చెజ్టు తీనీ వత్కన వెట్టాను. నా కళ్ళలోకి చూనీ శ్రూరు కున్నాడు. నేను అలాగే తనవంత చూన్తూ నెవ్యుదీగా నా రెండు చేతులు దగ్గరకు తెచ్చీ) ఎత్తుల్నవె దేనీ నె వ్యుదిగా ఒత్సో గుండీ వీన్చుతున్హాను. అలా వీన్చుతుంటే నా గంండెల్లో బరుథ్రు. అదీ ఒక వీధమెన వేటా, కోరీక తో కూడింది. కళ్ళు వీవ్ల్రార్భుకుని అలాగే రెవ్ఫలార్థ్భ్ర)కుండా నా చేతుల కదలిక వంకే చూన్తున్హాడు. బె పక్‌ రావడం తొడ్డీ గా ఇబ్బందీ అయింది. కొద్దిగా గుండెలు బరువె క్క డం వరి కాబోలు. బీ డిటంగా నవ్చీ కొడ్టీగా కృష్టం శీదే తొలగించాను. తన వెదశుల్లవె నన్దునీ చీరునవ్హ్ర. వెదవ్రులు ముచ్చటగా నున్నాలా బీ గించి “వెద్ద గౌవ్చ” అన్హుట్టు నవ్చీ అలాగే రెండో శక్‌ కూడా తీసాను. తను రె వృలార్భడం మరచి నట్టు వ్రూవీరీ తీథ్తుడం ఆవేనినట్టు అలాగే చూన్తూ ఉండి వోటూడు. తన కళ్ళల్లో కనీవీన్తున్ను కోరీక త్మీవత నాకు గర్జూంగా అనీ వీన్తూ శ్తనాలు వరింత నీ క్క బొడుచు కునేలా చే న్తున్హాణు అలా జఒక్కాత్కటి మొత్తం హాళ్స్‌ తొలగించే సాను. కానీ జాకెట్‌ అంచులు అలాగే రొమ్యులు కశ్మ్రతూ ఉండి వోటాయు తీనేసాక తన వంక చూసాను. (నుద్చే వక్కకు”తీనుతో మన్దుట్టు. “”వ్రూవా ” అన్నట్టు తల శ్రూవాడు ‘నువ్చే తీళ్యూలీ ” అన్హుట్టు. యౌతీ తీవ్నీ) నశ్చ్రూతూ నేనే నె వ్యదీగా రెండు అంచులు వత్కకు దాదాద్రుగా చేతీ నంథ్రులోనా నడుము కింద వరకూ లాగి చూనుకో” అన్నట్టు తీనీవేనీ ఇక నీగ్గు ఆవుతోలే క కళ్ళు మాను కున్నాను. అలా బీడిలుం వదీలేశీ నా అందాలన్నీ వరిచీనట్టు తనకు కనువిందు చేన్తూ అలాగే వెల్లకీలా వడుకుని వున్హానే మౌ శ్రూవిరి తీన్తున్నున్నుదల్లా గుండెలు వరీంతవెకీ లేన్తూ తనని ఆప్పోని న్తున్హాణు నా ఛాత్తీవె కొంత అడ్డు ఉన్నువెటను కూడా వక్కకు తొలగించాడు. మెరున్తున్ను కళ్ళతో నా వంక చూన్తూ నె వ్యుదీగా నా కుచ్చీళ్ళ తీదకు చెట్టు వేసాడు. గభాలున తన చెల్టూ వట్టు కున్హాను బీ డీయంగా. నావంక చూనీ నవ్చ్రతూ ఈ వరదా ఎందుకు?. చూడనీ.. ” అన్హాడు. “వ్రూవూ.. ” అన్నట్టు తల ఊవాను బ్రతీ వమాలుతున్నుట్టు చూన్తూ. తను అలాగే అన్దుట్టు తల శ్రూవాడు.. ఇద్దరి చేతులు కుచ్చీళ్ళ దగ్గర అలాగే వట్టు కునే ఉన్నాడు కొద్దీనేవ్రు. నేనే నె వ్యుదీగా వదిలాను తన చేతులను అంగీ కారం చూవిన్తున్దుట్టు. “తాంక్స్‌” అన్నట్టు నవ్వీ కుచ్చీళ్ళు జక్క నారీ గా బభట కు లాగాడు. ఆ అదుటు కు చీర కూడా కొంత లాగి నట్ట్రట్టూ వదులలుంది. కింద వెదవ్నీవె వంటితో భీ గవెట్టి అలాగే ఉన్హాను. తను రెండు చేతులతో నా నడుమ కింద వట్టుకునే చీర అటూ ఇటూ వట్టుకునీ కిందకు గుంజుతున్దుట్టు లాగుతున్నాడు. అలాగే నె ష్యుదీగా లాగుతుంటే నా శరీరంలోని ఒక్కొక్క భాగం బయట వడుతుందీి. అలా న గ్భత్తుంతో కనువిందు చేన్తున్ను నా శరీరాన్నీ చూవ్రులతోనే గుచ్చుతున్నుట్టు చూన్తుంటే లోవల నరాలు మపెలీతీరుగుతున్నాలు మోకాళ్ళ వరకూ వచ్చీ) ఇంక కీందకు లాగడం వీలవతళ ఆగాడు. నా వంక చూన్తూ “లీ” అన్హుట్టునెగ చే నాడు. “వ్రావూ ” అన్నట్లు నవ్వితే. బల్‌” అంటూ బెదీరీ న్తున్నుట్టు అన్నాడు. నవ్వీ కొద్దీగా వీరుదులువెకి లేవీ కాళ్ళు ఎత్తాను వీలుగా బానీతో మెత్తం చీర కిందకు లాగేసాడు. లోవల అంగా కూడా లేదు. అందుకనీ కొద్దీ గా కన్హ్రుకుందామను కొని ఇవ్వు మన్నట్టు బ్ర చేశ్తే “శ్రూవూ” అనీ తల శ్రూశ్చుతూ కువ్వలా చేనీ మంచం కింద దానాడు. తరువాత ఇదీ మ్యైత్ర్తం ఎందు కన్నృట్టు అవ్చటీకే నగం తెరచీ ఉన్న జాకెట్‌ దగ్గర కు వచ్చాడు. వంటి శీద నూలుపోగు కూడా లేకుండా చూడాలీ అన్బట్టు దాొకెట్‌ లాగుతుంటే “వుండు”అని కొద్దీగావెకీ లేనీ వీవు వెనకనుంచి జాకెట్‌ తీనే సాను. తీరీగీ కిందకు వడు కోబోతూ నీగ్గుతో ఒక వత్క తకు వాలీనట్టు వడు కోబోతే, “వద్దు ” అంటు వెలి కీలా తీ వాడు. ఇవ్చ్రుడు శ్రూర్తీ గా వంటి శీద ఏవ్యూత్ర్తం వీలీక అన్నా లేకుండా శ్రూర్తి నగ్శంగా నా శరీరం లోని అంగాంగాన్న తన కళ్ళ యందు వరీచాను నేను. ఇర్తగా తేనె కారుతున్నుట్టు అదురుతున్న వెదాలు.. భీంకంగా వొంగుతున్న) రొమ్యులూ.. మధ్ధులో శంఖంలా నాగిన వమెడ.. వద్దులో వల్చగా వెడల్పాటి వ్య్పూ.. లలెన బొడ్డు… అక్కడ చూవ్రు ఆగింది తనదీ. ఓన్‌” అంటూ వేలు అక్కడ వెట్టి నెవ్యుదీగా కదవనాగాడు. తను బొడ్డులో వెట్టినా ఓవ్‌%. వీదో నా వ్రూరె వ్యుల వధ్య లోతుల్లో వెట్టిన థఖీలీంగ్‌. వళ్ళంతా మెలీ కలు తీరుగుతుంటే త ముకం ఆవుతోలేక “రవీ. వద్దు.. ౯ అంటూ మూలిగి తన చేజణు వట్రి ఆఅవేనాను. తను నవ్చా తన చేతులను నా నడుము వద్దకు తెచ్చాడు. అక్కడ మువాలుగా నన్దుగా వడ్డ నడు ము తీద తడతను వేలితో రాన్తూ వ్యావరకూ వచ్చీీన ఆ వపడతను తడి వాడు. అలా వేలీతో రాన్తూ ఈ నడు ము వద వడతే నువ్చ్ర నడున్తుంటే కనీ వీంచీ నన్ను ఇంతవరకూ తెచ్చింది ” అన్నాడు న్ధుగతంగా. స నవ్వితే… వ్‌ ఎన్సుసార్హు ఈ మడత శీద వెట్టి రాటాలని వీంచీందో” అన్నాడు. అలాగే రాన్తూ కొడ్డీ నేవు ఉండి వోటూడు. తనలోనే వ్రేవు వెల్టువ అంతా తన వేళ్ళ వద్రకు తెచ్చీ చూవిన్తున్నుట్టు అలా రానూ ఉండడంతో అలాగే ఉండీ వోళభూను. నె వ్యదీగా తన చెట్టా వల్చబీ వ్యాను దాటి పొత్తి కడువ్రు వీదకు దీగుతుంటే కళ్ళు కొట్టీ గా ఎత్తీ తనవంక చూనాను. తన చూవ్రులనే అక్కడే కేంద్రీ కరిన్తూ వొత్రికడువు కింద నూనూగు వెంట్రు తల మధ్య దాశిన నా ఆడతనథ్ర చీలీక వద్రకు తెచ్బీ వేలీతో నుతారంగా ఆ బీలీ క వొడవునా రాశ్తే రక్తం వేడెక్కి వరుగణులు తీన్తూ అత్కడతు వన్తున్నాట్రణుందీ. వళ్ళు బీ గవట్రి జ్భ్యా.. “అనే యాలుగును బలవంతంగా ఆధ్రు కున్నాను. ఏరో చేత్తో బలినీన ఆ తొడలను నీ యరుతూ అలా చీలీ కృవె వేళ్ళతో రాన్తూ ఒక్కోసారి చూవుడు వేలీతోజక రె మ్యును నక్కకు వీబుతూ ఉంటుంటే చె వ్యుదేరీ నట్టు లోవలనుంచీ వీదో వొంగి వ వపొంచడాని కీ ఉర కలే న్తున్నుట్టు వళ్ళంతా కుదీవేన్తుంటే ఆవుతకోలే క తట్టు తోలే క కాళ్ళు రెండూ దగ్గరగా లాక్కునే ఆ ఆడతనాన్ని ముడీచీ వెట్టు కోవాలన్హుట్టు దగ్గర కు ఊరవబోతే “వ్రాదూ * అంటు ఒక చేత్తో తొడలు దగ్గరకు జరగ కుండా ఆవాడు. “అబ్బా. ” అన్హాను ఇంక ఆగలేక. తను నవ్చా.. భతుబి అన్చుడే అబ్బా అంటున్నావు.. ” అంటే. వడి వీంచ కు అన్హుట్టు.. తన డఉబ్బ్మవె చీన్నగా గీల్లాను. నా భాద అల్హ్హమెనట్టు తను చీలీివీగా నవ్వాడు. మెదానంలా వరుచు కొనే అత్కడ కొట్టీ గా వుబ్నీ ఉన్ను నా దీ వ్యు తీద అరచేత్తో రాన్తూ నె వ్యుదీగా కంత అందం వీబీ చేను కోవాలీ ” అన్హాడు త భకంగ్కా ఆరాధనగా.. నేను వ్రే వగా వలోనారీ తన తల వట్టు కుని జుట్టులోకి వేళ్ళు జొనీవీ నా రొమ్యుల ఖీదకు లాక్కున్నాను. ఒక రొమ్ము తద తలవాల్ని చీన్లు చీటీకెన వేలులా నీక్కబభాడుచు కుని ఉను చను మొనని రావడీంచీ అలాగే ఉంచీతే తీళుగా యౌాలుగూ నా నోటిలోనుంచి. తలో చేత్తో తను రెండో రొమ్మావె వెట్టి నీ యరుతూ గుద్చీట తోతీనీ వట్టుకున్నుట్టు వేని చీన్సుగా నలిపాడు. వళ్ళంతా తీథ్తునీ నొద్నీ వ బ్య. ” అంటూ మఘూలీ గాను. నా నరాలన్నీ శతీచేనీన వీణలా ఖారాణు అలా కొద్దీనేశు నాలో కోరీ కను రాజేనీ నె వ్యుదీగ్నావెకి లేచాడు. చేతులతో వళ్ళంతా తడు ముతున్న్హాడు నె వ్యుదీగా. ఎక్కడాn నొక్కడం లేదు, వీదో ఆరాధనగా తడు ముతున్నుట్టు చేన్తుంబే వళ్ళంతా రక్తం వాకుతున్నుట్టు అవుతుందీ తన చెట్టు తాకిన చోటల్లా. మగతగా కళ్ళు మానుకు వోతుంటే అలాగే ఉండి వోటోను. ఈబెం లో ఎద్బుడు తను లేచాడో తెలీతదు. కళ్ళు నేవ్చీ చూస్తే తను నా కాళ్ళ వద్ధ ఎన్చుడు బక్రులు తీనేనుకున్హాడో కూడా తెలీథదు. వంటి శీద నూలు వోగు లేదు. అలాగే మౌకాళ్ళవె నా కాళ్ళ వధ్భులో కూర్చుని నా వంకే చూన్తున్హాడు. నీగ్గుతో మొవోం కందీ వోటుందీ నాదీ. ఎదురుగా మోకాళ్ళ శీద కూర్చుని ఉన్ను తను. తన కాళ్ళ వద్ధు మూడో కాలులాగా ఎగీ నీ వడుతున్న తన అంగం. ౪వ. అమ్మో.. మౌకాలీ వరకూ ఉందా” అన్నట్టు కని వీన్తుంబే భభుంతో గుండె గీ డన కట్టు కు వోబుందీ. గొంతులో గుటక వడనట్టుగా తడీ ఆరీ వోటుందీ. జబ్‌ ఇంతదీ నేను లోవల వెట్టు కున్హానా అన్ను ఆలోచనే నా కాళ్ళ వద్ధు శ్రూ.. రె వ్యులలో వణుకు శవుట్రేంచీందీ. అదీ భణభంతో కూడిన వణుతకోలేక కోరీకతో కూడిన వణుతకో తెలీళుదు. బునకొడుతున్ను వాథములా తన కాళ్ళ వధ్భుఎగీరెగిరీ వడుతున్ను తనదీ చూూన్తుంబే భభుం నరనరానా వాకుతూ అదురు వ్రుట్టి న్తుందీ. తను నా చెట్టు నె వ్యుదీగా వట్టుకునీ తన దాని శీదకు తెన్తుంటే ఆవ్రుతోవాలన్నుట్టు చెట్టూ గట్టి గా వట్టు కున్నాను కానీ వల్ఫీ వదిలే సాను. గంనవంలా ఉన్న తనదాన్నివె నా చెట్టు వడీ ఉవ్రయత్నంగా దానే చుట్టు బే గును కుందీ. వేళ్ళతో కొలున్తున్నుట్టు గువ్చెట బీగీంచీ భారంగా ఉన్న కళ్ళు) ఎత్రీ తన వంత చూశ్తే నవ్వీ కువీబి కొలున్తున్హావా” అన్నాడు. నీగ్గుతో చెట్టు వదులుచేణబోతే వద్దు అన్నట్టు నా చేత్తీవె తన చెట్టూ వేనీ అలాగే వట్రి ఉంచాడు. అలాగే వేళ్ళతో వట్టి బీగీంచీ ఉంచీన నా చేతీలో ఎంత గట్టీగా వట్టు కున్హా వదో పాష కదీలీనట్టు అదీ గాలీ వీలున్తుందీ కాభోలు, ఉబ్బుతూ నరాలు పొంగుతుంటే నా వేళ్ళు నణు కుతున్హాణు అలా వట్టు డా ల. ఇంకొ నవ్భుళతృం కానట్టు ఉందీ ఇంతదీ నాలో వట్రిందంటబే. నన్ను వెనుకనుంచే చేనిడే మౌ దూరం నుంచీ తెలిథలేదు ఎంత ఉంటదో ఇవ్చ్రుడు కళ్ళ యందు శ్రీటుర్‌ గా కనీవీన్తుంటే వెదాలు తడి ఆరీ వోతున్నాణు తను నవ్చ్రతూ చూన్తూ నె వ్యుదీగా మీదకు వంగాడు. తన చాతీ కీంద చను మొనలు గుచ్చుుకుంటున్నాలు రొమ్ములు చీన్నగా అణు గుతున్హాలు వ్రూర్తీగా భారం వెథ్తుకుండా వాలీ వడుకునీ కొద్దీగా తల్పవెకెత్తీ చేతీ వేళ్ళతో భుగ్గల్నవె నిమురుతూ ఉన్నాడు. తన తొడలు నా తొడల శీద వాలీ నా చేతీ వట్టులో తనదీ నా కాళ్ళ వద్ధ ఉంది. తను చాతీని నా ఎద్యవె అదీ వీవెట్టి కొద్రీగా చేతులు ఆంచీ లేచీ నావంక చూన్తూ “కొలవడం అణువోటుందా” అన్నాడు నవ్చ్రాతూ. నీగ్గుగా నవ్వితే.. “కొలీచావ్రుకదా.. నీనీ ఖా వోలులోచెవ్ఫతంటే నరీగా చె వ్చులేదు బ్రతీ మాలీంచు కున్నావు. వీదో అన్నావు గానీ ఇవ్చుడు చెన్ను) కరెక్టుగా” అనాడు. భుశిటీ ” అన్నట్టు నవ్వాను. “అదే… అవ్ముడు అడిగాను కదా. వడుతుందా.. 7” అన్నాడు. గర్తు వచ్చంది ఎంతగా నతాబుంచాడో బుగ్గ శీద కొట్టి చాల్లే ” అన్హాను. “అవ్చుడంటే తెలీలుదు, ఇన్ముడు కొలిచీ చూనుకున్హావుగా.. చె వ్యు” కొంటెగా నధ్చ్రాతూ అన్నాడు. నథ్చ్రతూ తన తల నాతల వక్కకు లాక్కుని బుగ్గ తద చీన్సుగా ముద్దు వెట్టు కునీ చెవీదగ్గర గున గునగా (నేను నీ అక్కనురా” అనీ అన్హాను. “భ్క్య..అబుతే.. 7” అన్నాడు… నాలీ కతో తన చెవ్లీవె నుతారంగా రాన్తూ.. (ీకన్హా ముందు వుల్జాను ” అన్హాను. “ఆవో. అబుబే నచుటంటా గొౌవ్చ).. ” అన్నాడు. నా చేతి వేళ్ళ వద్ధు ఉన్ను తన దానేన కదుథవ్రుతూ. కొడ్డీ గా తనదానీనీ నొక్కి… “నీకన్నా వెద్దదానీనీ కదా. “అంటే “థ్రూ” అన్నాడు. “రీ అందు కు వ్రుదు ” అన్న్హాను.. బీ డీయుంగా నశ్హ్రాతూ. కొట్టీ కణాలు అర్టం కాలేదు తనకు. ఆశ్శ)ర్భంగా కొద్దీగ తల్పవెకెత్తీ వత్కున నవ్వి “అంటే అక్కు కాబట్టి నాకన్నా ముందు వ్రుభ్హావ్రు కాబట్టి. జట్‌. అంటే నాకన్నా నీదీ వెద్దదన్నా.. ” అన్హాడు. అతీ కృష్హం శీద నవ్చ్ర ఆవు కుంటూ అవ్రునన్దుట్టు తల ఊవిను నీగ్గుతో మెటోం ఇర్తభారి వోతుండ గా. ఆ వాటతో తనలో జ్యద్రే కం వరవళ్ళు తొక్కి నట్రయుంది. “రీ ఎందుకు నీను అంత గెడన వెట్టావు” అనీ అడిగాడు. నవధ్చ్రూతూ “మెదటి నారీ గా” అన్నాను. “అంబే నాగిందా ఇవ్వడు ” అన్హాడు. ‘భీ.. “అన్నను నీగ్గుతో వశ్రూరు కో అన్ఫుట్టు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


telugu sec storesବିଆ photowww latest telugu sex stories comodia sex galpatelugu sex storrysasu biaodia sex galpatelugu new sex storystelugu sex stories recentodia sexy story combanda bia odia gapatelugusex stories in telugu scriptbhauja storyodia giha photoenglishsex storyletest telugu sex storysnew sex kathaluodia bia banda kathaodia banda bia gapatelugu sex stoodia sex magazinetelugu sex stories telugu scriptodiya sex kahanioriya sex story in oriyabhauni gihawww telugu new sex storesbhauja bia photoஅக்காவை மிரட்டிnew telugu sex kathaluodia desi sex storysax satorylund ki diwanioriya sex story in oriyawww new odia sex storymo bandatelugu sexy stories in teluguବାଣ୍ଡodia toki biatelugu sex bookstelugu sex sotriesodia village sex storyodia old sex storythelugu sex kathalu comtelugu language sex storessex kathalu newsex kathalu newbhauja odia sex storyodia sex story pdfwww odia bia comodiya sex kathatelugu sec storyslatest updated telugu sex storieswww sex stories telugu comhandi sax storerecent sex stories in teluguodia sex storyread telugu sex storieswww telugu sex kathlu comoriya sexy storywww sax story comtelugusex stories newtelugu telugu sex storiesodia sex story in odia lettermaa ku genhiliakka telugu kathalutelugu new dengudu storiesodia bhauja bia imagesadhu baba sex kahanitelugusex stroiestelugu sex stories .comwww telugu sex storys intelugu sex stories in telugulosali aur biwi ki chudaibhauja bia comtelugu sex stories in telugu fontwww telugu sex stores in