మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౬ – Maa Brother To Part 6


వెనక నా పిరుదులపై చేతులు నొక్కిపట్టి ఉంచాడేమో.. తన చేతీ వేళ్ళ గోళ్ళు లోపల పిరుదులలోపలకి గుచ్చుకుంటున్నట్టు అని పిస్తుంది.. తన రాడ్‌ ని బభమటకు నెమ్మదిగా తీసుకు వచ్చి దాదావు కింది రెమ్మల చివర వర కంటా తెచ్చి కొద్దీ క్షణాలు ఆగుతున్నాడు. అవ్పుడు పిరుదులపై ఉన్న రెండు చేతులు వేళ్ళతో గుచ్చి పట్టు కుంటున్నట్టు, వూతం కోసం నొక్కి వుంటే, వేళ్ళు లోపలకు దిగుతామూ అనిపిస్తుంది. వేళ్ళు నొక్కి పిరుదులు రెండూ మరింతగా వెనక్కు విడదీస్తూ ఒక్క తణం ఆగి వ్మ్మా అంటు మూలుగుతూ ధజబీ మని గుద్దుతుంటే, ఒకే సారీ అంత బారాటిది రె మ్మలు చీల్చుకుంటూ అద్దు రాబోయిన పై పెదవులను మడత పెట్టీ మరీ లోపలకు తొల్చ్బుకుంటు రివ్వున సాగి పోతుంటే ఎక్కడిదాకా వెళ్ళిపోతుందో అన్న భయంతో ఆలోచించేలోగా.. దబీ మంటూ ఎక్కడో సెర్విక్‌ వద్ద దబ్‌ మంటూ గుద్దు కుంటే. వామ్మా అంటు మూలుగు లోపలనుంచి వస్తుంది. తనను బతీ మాఠీ వద్దు ఆగు అంటూ చెప్పే లోగానే ఒక్క సెకను కూడా టైం ఇవ్వకుండా మళ్ళీ బయట కంటా తీసి మళ్ళీ ఒకే సారి లోపలకు దూసుకు పోతుంటే.. చేతులతో సింక్‌ అంచులు గట్టిగా పట్టు కొని, కాళ్ళు సాధ్యమైనంత గా వీడదీసీ సర్దుకుంటూ, తను ముందుకు వచ్చేటప్పుడు కాస్త ముందుకు జరిగి తన బారాటిది లోపలకంటా దిగ కుండా చేద్దామను కుంటున్నాను. కానీ చివర అంచులు తగిలేట ప్పుడు, పిరుదులపై చేతులు వేసి వెన క్కు లాక్కుంటూ మరింత లోపలకు దిగేలా చేసుకుంటున్నాడు. దాంతో గుండెలు అవిశేలా వచ్చే కేకను ఆవుకుంటూ చిన్నగా ఉమ్మ్‌.. అంటు మూలుగుతున్నాను. బతీ మాలీతే మరింతగా రెచ్చిపోతున్నాడు. ఏమీ చెళ్యూలో తెలియని పరిస్తితీ. తప్పుదు, అలాగే కాసేపు ఓపిక పట్టాల్సిందే అన్న భావం. మరో పక్క మనసులో తన తాకిడి నొప్పితో పాటు ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కఠీగి స్తుంది. ఎక్కడ నేర్చాడు ఇంత పట్టు.. ఓవ్‌.. చాలా లమబద్దంగా, మరి అంత లోపలకు దిగుతున్నా, వళ్ళంతా తీ మీరి ఎక్కిస్తున్నాడు తప్పితే, మరీ అడ్డ గోలు గా ఎక్కడో ఏమూలకో తగిలేలా నొప్పి పుట్టడం లేదు. కండరాలు మాత్రమే తాకుతూ దిగుతుండటం వల్లి కాబోలు, భాధ వేస్తున్నా అంతగా నొప్పి అనీ పించడం లేదు. దాంతో కొంత భయం పోయింది. తను లోపలకు దిగేటప్పుడు జ్యాగత్త పడుతున్నాను. అంటే వద్దు అని బతీ వాలడం మానుకున్నాను. ఎలాగూ తప్పుదనీ అర్ధ మవడం వల్సి కాబోలు. ఈటైం లో వద్దు అనీ ఎంత బతీ మాలీతే మగ వాళ్ళకి అంత కెపఫు ఎక్కుతుంది కాబోలు. ఎన్నిసార్జు దిగి నా అంత బారాటిది పెకంటా వచ్చి లోపలీకి దిగుతుంటే గుండె ఒక్కో క్షణం ఆగీ కొట్టు కుంటున్నట్టు అవుతుంది. అప్రమత్నం గా ఎందుకో తల వంచి కిందకు చూ సాను.. (అసలు ఎలా వెళ్తుందో, ఎలా ఉందో అన్న కుతూవాలం కాబోలు). అప్పటిదాకా తల పక్కకు పెట్టి ఉంచి ఉన్నానేమో నెమ్మదిగా కిందకు దించి నాతొడల మధ్య దిగుతున్న తన దానినీ చూడడాని కి ప్రయత్నీంచాను. నడుము కొద్దిగా పైకి లేపి ఉండటం వల్ల సరీగా కనీపించటం లేదు. దాంతో చేతులు ఆంచి కొద్దిగా లేపి చూస్తే… నీ వ్పులో పెట్టి మెరుస్తున్న కొఠీ మిలా.. ఎర్రబారి తడిగా మెరుస్తూ తనది. నా పెదాలు తన పోట్లకు బయటకు తీసిన ప్పుడు కూడా అలవాటు పడి కొద్దిగా పీడివడి ఉండడం వల్ల వాటిపై తనది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పెదాలపై ఆనుకొని ఉన్న తనది రె మ్మలు చీలుస్తూ దిగుతుంటే. ఓన్ల్‌.. ఆ స మమంలో కూడా అంత బారుది నేను లోపలకు తీసు కుంటున్నానంటే న మ్మశ క్యంగా అనీ పించలేదు. లోపలకు దిగుతుంటే పెదాలు వీడివడుతూ తడి తడిగా ఉండటం వల్ల ఏదో కొద్దిగా నా రె మ్మల పక్కనుంచి వూట వూరుతున్నట్టు కనిపిస్తూ వెళ్తుంటె. ఓవా.. ఎంత ఆపుకున్నా అదో రకమైన మెకం క మ్ముతున్నట్టు మనసుకు తెలిసే ఒక విధమైన ము. అలా దిగుతున్నప్పుడు రెండు చేతులతో నా పిర్రలు పట్టి వెనక్కి లాగు కుంటున్నాడు. అప్పటి వరకూ దిగేటప్పుడు లోపల కంతా వెళ్ళడాని కన్నట్టు విసురుగా నన్ను వెనకకి లాగే వాడు దానీతో ఒక విధమైన కలయిక ఇద్దరి కి మధ్య. కానీ వచాత్తుగా ఎప్పుడు ఆపేసాడో తెలియదు కానీ, తను దిగేటవ్వుడు నాకు తెలీమకుండానే నానడుము వెనక్కు వెళ్ళి ఢీ కొట్టడం జరిగింది. లయబద్దంగా నేను నాకు తెలియకుండానే అలా వూగుతున్నాను. తను ది గుతున్నప్పుడులా. ఒక్కసారి పిరుదలపై కూడా చేతులు తీసేసి ముందుకు వ్మ్మ్‌ అంటూ వూపాడు. అదే స మమంలో నేను నడుము వెనక్కు తోసాను. ధబీ మనీ గుద్దుకుని లోపలకంటా వెళ్ళి తన రాడ్‌ కింద గుత్తులు గా వేళ్ళాడుతున్న బెస్టికల్స్‌ నా పిరుదులకు రెండు వెవులా అతు క్కు పోయినట్టు త గీ లాయి. దానీతో నా అంతట నేనే నడుము వెనక్కి తోస్తున్నానని అర్ధము సిగ్గుతో ఆగి పోమాను. అది గుర్తించి.. ఏమ్‌ ఏమిటి కదలడం లేదు.. అంటూ నడు ముపై చెబ్యు వేసి వంగి అడిగాడు. సిగ్గుతో కళ్ళు రెండూ గట్టిగా మూసుకుని ఉండి పోమాను సమాధానం చెప్పలేదు. చెవిదగ్గరకు వచ్చి చిన్నగా “కదలక పోతే ఎలా.. లోపలకంటా తగల వద్దూూ.. వ్రీజ్‌ కదులు” అన్నాడు. “వూవాూ”” అంటు తల అడ్డంగా వూపాను చిన్నగా “ఇలా అయితే మళ్ళీ నువ్వే అంటావు. ఎంత సేఫవు అని” బెదిరి స్తున్నట్టృ అన్నాడు. “ఫీడ్‌ నడుము నొప్పి పుడుతుంది” బతీ మాలుతున్నట్టు అన్నా. నిజంగానే అంత సేవు వంగి ఉండడం వల్ల నడుము నొప్పి వుడుతుంది. “పోనీ బెడ్రూం లోకి వెళ్చామా..” అన్నాడు చిన్నగా న వ్వుటూ. వూవూ అంటు తల అడ్డంగా వూపాను.. “ఇలా అయితే నీ మొవాం లో ఫీలింగ్స్‌ కనీపించడం లేదు. అలాచేస్తూ ఒవ్‌.. అక్క మొవాం లో కదిలే భావాలూ, కళ్ళల్లో సిగ్గు.. అన్నీ చూస్తూ చెట్యువచ్చు. ఫ్రీజ్‌ వెళ్దామా బెడ్రూం లోకి” అన్నాడు లాలన గా. (ఆ ఏడుపేదో ముందే ఏడవ వలసింది. ఎవరు పెట్ట మన్నారు ఇక్కడ తొందరపడి. మనసులో కచ్చగా అను కున్నాను. అబినా అమ్మాబెడ్‌ రూంలో తన మొవాం లోకి చూస్తూ ఈ పనికి వవ్వుకొనే దానీనా? చచ్చినా నా వల్ల అయ్యేది కాదు. అంతగా బలవంతం పెడితే అందరి కీ వీన పడేటట్టు అరిచేదానినే మీ. వ్మ్మా.. ఏం అనుకుని ఇప్పుడు ఏమీ లాభం అను కుంటూ నిట్టూర్చాను. అదే చైం లో తనది లోపల పక్కకు ఎక్కడో తగలడం తో అబ్బా.. అంటూ అరిచాను) ఏమిటి అన్నట్టు తను ఆగితే.. “మ్మ్‌, నొప్పి..” అంటూ విసుక్కున్నా. ” మాట్లాడితీ చాలు నొప్పి అంటావే మీటే బాబూ. కన్నె పిల్లలాగా.. చస్తున్నా.. జ్మాగత్త పడీ పడి.” నవ్వుతూ విసు క్కుంటే “చేత కాకపోతే సరీ” అన్నాను కోపంతో.. కచ్చగా. అంతే ఒక్క తణం ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కాలేదు. సుడిగాలి కంటే వేగంగా రివ్వున లోపలకు, అంటే వేగంగా బదమటకు. ఓవ్‌.. ఎక్కడ తగులుతుందో తెఠీమడం లేదు. ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో మల్లీ లోపలకు ఎప్పుడు వెళ్తుందో అర్దం కావడం లేదు. “రవీ… ఫ్రీజ్‌.. వద్దు.. ఆగు.. ఓవ్‌.. సారీ. పొర పాటున అన్నా. అంత కోపం వద్దు.. అమ్మా..ర వీ.. తట్టుకోలేను. అమ్మా. ఆ.. పక్కల ఎక్కడో త గులుతుంది. ఫ్రీజ్‌.. ఆవ్‌.. వదిలేయ్‌.. ప్రీజ్‌.. ఆవ్‌.. రవీ.. వద్దు.. ఆవ్‌.. ప్రీజ్‌.. ఆపు..” అత్యంత దమనీముకరం గా తమూరైంది నా పరిస్తితి తన పోట్లకు. లోపల రెమ్మలు మండి పోతున్నాబి. ఎక్కడో చీరుకు పోయిందే మో అన్నంతగా లోపల మంట. వూపిరి ఆడడం లేదు. ఆమ సం ఎగరొప్పు. వూపిరి పీల్చడం కూడా కష్టమవుతుంది. తల వెనక్కు పెట్టీ అతీ కష్టంపై.. రవీ ఫ్లీజ్‌.. ఆవు.. వో. వుపిరి ఆడడం లేదు.. మ్మ్మ్‌. ఆగ మన్నానా.. సరదాగా అన్నాను. ఒవ్‌.. అక్కను రా.. చీ.. మాట వినవేం. ఆగు.. అబ్బా.. నీ కోప మంతా నామీద. ఒవ్‌.. త ప్పయింది. మళ్ళీ అనను. అబ్బా.. ఒవ్‌.. చేత కొచ్చు.. నీకే.. అమ్మ్‌… బాగా వచ్చు.. ఆ.. రవీ.. ఫ్రీజ్‌.. ఆవ్‌.. అబ్బ.. చచ్చా అమ్మా.. ఓవ్‌.. వప్పుకున్నాను కదరా.. అమ ట్మా చీంపేస్తున్నావు.. ఆ.. లోపల మంట.. నా వల్లి కాదు.. అమ్మా. నొప్పి.. ప్రీజ్‌.. ఆగు.. ఆ.. రవీ.. ఆవ్‌.. గ.. రా.. నీకే బాగా వచ్చు.. ఆ.. చేతనౌను.. బాగా.. వఫు కున్నాగా.. అమ్మా.. ఇంకే మీ అనాలి… ఆ.. వచ్చు అన్నాగా.. సరదాగా బుద్ది త క్కువె అన్నాను.. ఒవ్‌.. వచ్చు.. నీకే.. ఆ.. మా ఆమన కంటే.. నీకే.. వచ్చు.. ఓవ్‌.. పీబావ కన్నాఅ.. వచ్చు. నీకే .. ఆ.. నువ్వేఠే గొప్పు.. నీకే వచ్చు.. చాలా.. చతనౌను.. అన్హ్హో.. నీకో దండం. రవీ ప్రీడ్‌.. ఆవు.. సరే సరే.. నీ దానీకో దబ్మం.. ఆ.. ఇంకే మీ అనాలీ.. నీ రాడ్‌ కి ఓ దణ్శం. తప్పైెంది ఆవు.. అన్హ్‌.. ఆ.. ఎదో ఐపోతుంది రా.. అంత లోపలకు వద్దు.. అమ్మా. నీ దాన్నీ తట్టుకోలేను ఫ్రీజ్‌ రవీ.. ఆ.. ఓవ్‌.. ఎంత సెఫు.. నీకు ఆమూసం రాదా.. వెధవా. ఆ సరదాగా తీట్చాను. కోప్పడ కు. ఓవ్‌.. కావాలంటే కొట్టు. దానీతో చంపకు. ఫ్రీజ్‌.. ఎదో కత్తి దింతుతున్నట్టు ఉంది… ఒవ్‌.. కావాలంటే కత్తితో పొడిచెబ్యు. తట్టు కోలే క పోతున్నారా.. అక్కను. బతీ మాలుతున్నాను.. ఆవ్‌.. సొంత అక్కనురా.. ఫ్లీజ్‌.. అక్క అనైనా.. చూడు.. అమ్మా. ఏదో అవుతుంది… తీ మ్మం క్కి పోతుంది.. ఆవ్‌.. మము కాదు… నొప్పిరా.. బాబూ. ఎందుకురా.. ఈ అక్కను ఇలా చంవుతావు.. ఆవ్‌.. ఫ్రీజ్‌ రపీ.. అవ్‌.. వద్దు… అల.. తీథ్యకు.. అవ్‌.. అవ్‌.. పక్కల తగులుతుందిరా.. ఎక్కడో ఆ అక్కడ ఏదో బౌమీక లాగా ఉంది. పిరగ గొబ్బెథ్యకు. ష్‌. అలా.. వద్దు.. ఒవ్‌.. ఫ్రీజ్‌.. వంకర వద్దు.. వంకర .. వెధవా.. ఆవ్‌.. సరే..నీ ష్టం.. వద్దు.. నీ ఇస్టం అన్నాగా… ఆవ్‌ వరుసుకు పోతున్నాయి.. ఎంత సేపు? నా వల్ల కావడం లేదు.. ఆవ్‌.. అలాగే రా.. మ్మ్‌.. సర్తే.. పరవాలేదు.. పర వాలేదు.. ఆపలు.. మధ్యలో. మళ్ళీ ఎంత సేఫు చేస్తావో.. పర వాలేదులే.. కానీయ్యి.. నీ అక్కనే గా.. ఆన్హా.. నె మ్మది.. మ్మ్‌.. ఈయ్య్‌్‌.. మళ్ళీ ఏమీటీ అవ్‌.. పిచ్చి పిచ్చిగా ఏమీ మాట్లాడుతున్నానో తెలియని పరిస్తితీ. ఒక పక్క నొప్పి.. ఈ స్పీడ్‌ వల్ల భముం. మరో పక్క ఎక్కడెక్కడో తన నాబ్‌ తాకుతూ అంత వరకూ ఎవరూ తాకని.. ఆఖరికి మా ఆమన కూడా తాకని ప్రదేశాల్ని తాకుతుంటే.. ఏదో అయిపోతున్న ఫీలింగ్‌. ఆనందం కన్నా భమం. ఏమౌతుందో అక్కడ తగిలితే ఏమన్న గుంత పెడుతున్నాడేమో అని పించేంత ఫీలింగ్‌. మరో పక్క.. నొప్పి కన్నా శరీర మంతా నరనరానా పొంగిన తీమ్మిరి. నా మనసు నాకే అర్ధం కనంత గా ఏమీ మాబ్లాడుతున్నానో తెలియనంత గా మైకం క మ్మినట్టుగా అయిపోతుంది. అంత భాధలానూ ఇవ్పుడు వాడు ఆపితే నా తీమ్మిరి సంగతీ ఎలా ఉన్నా.. వాడికి అవదే మో మళ్ళీ ఇంత టైం తీసు కుంటాడే మో అనే ఆండోళన మరో పక్క. ఇలా పరి పరిపిధాలుగా మనసు పోతుంది. ఎంత స్పీడుగా చేసినా వాడిలో ఆమూసం రావక పోవడం. పిరామం ఇవ్వ కుండా చెత్యుడం ఆశ్చర్యాం గొలువ్హుంది. “అక్కా.. ఆపనా కొద్ది సేపు. కష్టంగా ఉండా” అలా వేగంగా వూగుతూ రొప్పుతుంటే అడి గాడు. “వద్దు.. వో. ఉమ్మ్‌.. పర వాలేదుఠే..” ఆమూసంతో ఎగ రొఫ్పు తీసుకుంటూనే అన్నాను. “ఏమే బాబూ… ఇప్పటి దాకా వద్దు అన్నావు. అమ్మ్‌.. ఎంత లొతు ఉందే.. చీ.. అక్కతో ఇలా అన కూడదను కుంటా. అయినా చూడు. ఒవ్‌.. ఎంత లోపలకు వెళ్ళినా ఇంకా వెళ్ళడానికి దారి ఉన్నట్టు ఉంది. ఒవ్‌.. పిచ్చెక్కుతుందే. అక్కదాంట్లో.. ఒవ్‌.. నీజంగానేనా.. మ్మ్‌. న మ్మే కుండా. నీజంగా అక్కను చే సుతున్నానంటే. ఒవ్‌.. కల లాగుందే ఇప్పటి కీ.. ఆన్ష్హ్‌.. ఎంత వేడిగా ఉందో లోపల.. కాలీ పోతుందే మీటే లోపల. ఎవ్పుడూ ఇంతేనా” ఏదేదో మూట్లాడుతున్నాదు. తను లోపలకు దిగిన ప్పుదల్లా ఇద్దరీ లోనుంచి రసాలు కొద్దిగా కారడం వల్ల కాబోలు… పిరుదులంతా చిత్తడిగా తడి తడిగా తమారైంది. తపక్‌ తపక్‌ మనీ సౌండ్‌ వస్తుంది. తను కొట్టిన ప్రుడల్టా. ఒక విధమైన జిగురు తగిలీ నట్టు ఇద్దరి పి అంటు కుంటున్నాయి కొద్ది ‘సేవు. “ఉమ్మ్‌.. ష్‌. మాట్లాడకు.. ముందు పని కానియ్యు..” పళ్ళబి గువున అన్నాను. “అబ్బా ఆపనులేవే.. చె ప్పు ఎలా ఉందే.. ఒవ్‌.. ఎప్పుటి కీ ఇలాగే లోపల.. ఓవ్‌.. నీ దానీలో ఇలాగే ఉండి పోవాలనీపిస్తుందే. నిజం అక్కా.. అవ్‌.. అక్కా.. వ్మ్మా.. అక్కదాంట్లో ఎంత కసిగా ఉందో.. మా ఆపీడతో ఒవ్‌ా.. ఇంత సుఖం లేదే. ఎంతైనా అక్క అక్కే..” ” మాట్లాడ కు.. ఆన్ట్‌.. మాటలతో చంపకు.. రా.. ఆవ్‌.. సర్లే నీ ఇష్టం.. వాక్కో.. చ స్తానా.. ఇవన్నీ భరి స్తున్నాను.. ఆన్హా.. అబ్బా.. అలా పక్కలకు వద్దు.. చూసుకో.. జ్యాగత్తగా.. అన్హ్‌.. ఉమ్మ్‌… ఓన్హ్‌.. లోపల తొాలవకు.. ఎందుకు.. మ్మ్మ్‌.. అలా దాంతో లోపల… ఒవ్‌.. తీసెయ్యి… బయట కు.. అన్హ.. అబ్బా.. అలా తీప్పుకు.. ఉమ్మ్‌.. ఒవ్‌.. నొప్పి.. కాదులే.. ఒవ్‌.. ఏదో లా ఉంది.. అవ్‌.. ఓవ్‌. ఏదో అడ్డు త గులుతుంది.. చూడు.. అవ్‌.. పక్క పోట్టెందుకు.. ఓవ్‌.. చ స్తున్నారా.. రవీ.. ఎంత సేవు.. ఆన్ష్‌.. నాకు కష్టం.. అవ్‌.. కష్టంగా ఉంది.. ఒవ్‌.. పరవాలేదు.. నొప్పి కాదు కానీ ఎంత సేపు.. నీరసం వస్తుంది.. ఆవ్‌.. రవీ.. తేరగా అక్క దొరికిందని ఈ ప్రతాప మంతా.. ఒవ్‌.. సర్లే అనను… అన్హ్హ్‌.. మార్చకు.. ఒవ్‌ జారి పోతుంది.. బయట కంటా తీయ్యకు.. అలా పైకంటా తీటథ్యకు.. అబ్బా.. అన్హ్‌.. జిగురు తగిలీతే.. చిరాగ్గా ఉంది.. అన్హో.. లోపలే.. ఆ ఉంచు..” “ఎంత పొడిచినా.. చూడు ఈ రెమ్మల బిగువు తగ్గడం లేదే మిటే. చూడు ఎలా ఎదురు తీరుగుతున్నాయో. కప్పలాగా లాగీ స్తున్నాయి. అక్కా.. బాగుందా.. ఆవ్‌.. పర వాలేదా.. తరువాత తీట్ట వు గా.. “ఎందుకు.. ఇంత చేసి ఇవ్వుడు అడు గుతున్నావు..” కాదే అయిపోవ స్తుంది.. అవ్‌.. (ధబీ ధబీ మనీ పొడుస్తూ…) పర వాలేదా అవ గొట్బెమయ్యనా.. ఆ.. చాలు.. ఇంక.. నా వల్ల కాదు.. కళ్ళుతిరిగి పడి పోతాను. ఇంకా చేస్తే. అబ్బా.. రవీ.. అలా తొలవకు. ప్రీజ్‌.. ఆన్ట్హ.. పర వాలేదు.. వ్మ్మా.. ఆ.. నొప్పి.. అమ్మా.. కర్రతో పొడుస్తున్నట్టు ఉందిరా. అమ్మా.. వదిలెయ్యి. ఇంక చాలు.. ఆవ్‌.. వ్మ్మా.. ఓవ్‌.. చంపుతున్నావు కదరా.. అమ్మా.. ఆ.. అలాగే ఆపకు.. పరవాలేదు. కాసేవు వోర్చుకుంటాను. నొప్పి లేదులే.. ఆవ్‌.. ఇంత సేవు చేసినా నీకు తనీవీ తీరడం లేదా.. ఈ అక్క మీద అంత కోరిక ఏమిటిరా..? ఎంత సేఫు.. ఒవ్‌.. ఇంత కసి ఏమిటిరా.. అక్కను.. ఓవ్‌.. అక్క మీద ఇంత కోరికా.. చీ.. తమ్ముడిపి.. నా త మ్ముడు.. సొంత త మ్ముడి చేత ఇలా.. అమ్మా.. ఎవరి కన్నాతెలిస్తే.. ఒన్హ. ఎంత లోపలకి దిగుతున్నావో.. త మ్ముడు కాదు, నాకంటే పెద్ద వాడివేమో.. ఆవ్‌.. ఎంత పెద్దదిరా బాబూ… మ్మ్మ్‌… చంపేస్తుంది లోపల. ఓవ్‌.. కసి తీరలేదా.. ఈ అక్క మీద ఎంతసేపు చేస్తే తీరుతుంది.. ఆ..ఇలాగే గుండె ఆగి పోతుంది… ఆన్హా.. అమ్మా.. చెప్పుకోవచ్చు.. సొంత అక్కని మీదెక్కి ఇలా వెన కనుంచి కుళ్ళ వ్మ్మా.. బొడిచి చీల్చి చింపి ఆవ్‌.. గుండె ఆగి పోయేంత వరకూ చేసానని గొప్పగా చె ప్పుకోవచ్చు.. ఎవ్వరూ చెట్యురు ఇలా.. గొప్పు నీకే చెందింది… ఓవ్‌.. ఏ అక్కా ఇలాత మ్ముడికి ఇవ్వదురా.. ఛీ ఇలా.. ఒవ్‌.. సిగ్గు లే కుండా.. వెన క్కు వంగి, కాలు చపి.. ఆవ్‌.. లోపల పెట్టించు కుంటున్నాను.. ఆవ్‌.. మొదతే ఆపవలసింది. ఇవ్వుడు ఆగ మంటే ఆగుతావా… ఆవ్‌.. స్పీడ్‌ ఆపకు.. అలాగే మధ్యలో ఏమైంది.. ఆపకన్నానా.. ఈ సారి ఏదో ఒకటి అయిపోవాలి. ఏమీ పర వాలేదు.. చచ్చినా సరే.. ఎంతసేపు ఉంటావో ఎంతసేపు అలా స్పీడుగా ఆపకుండా చేస్తావో చూ స్తాను.. ఆవ్‌.. ఏమన్నా కానీ భరి స్తాను.. ఆపవద్దన్నానా.. స్పీడ్‌ తగ్గ కు.. ఆ అలాగే.. ఓవ్‌.. లోపఠి కంతా… అవ్‌.. ఇంకా అలాగే.. దిగు.. మ్మ్మ్‌. ఎక్కడొ త గులుతుంది.. ఓవ్‌.. అక్కడేరా.. నీ మేన కోడలు పుట్టింది… ఆవ్‌.. అదేరా.. ఓవ్‌.. ఘర్భాశయం తాకుతున్నావు.. రవీ జ్యాగత్త.. ఓవ్‌.. అక్కడ జ్యాగత్త.. అసలే డేంజర్‌ చైం లోపల పోయకు. ఫ్రీజ్‌ జ్యాగ్యత్త.. ఓవ్‌.. ఇంత గా చే సి.. ఓవ్‌.. అంత లోపల పోసావంటే కడువు ఖాయం.. ఫ్రీజ్‌ వద్దు. జ్మాగత్త, పింటున్నావా.. నా మాటలు… ఓవ్‌.. పినరా.. ఫ్రీజ్‌.. ఎంతైనా చేయి.. వ్మ్మా.. కానీ లోపల పోమకు.. ఆబైం లో బయటకు తీసెయ్యి… ఆ.. కుదరదా… ఏం.. వల్ల కాదంటే ఎలా..? ప్రీజ్‌.. వద్దు.. ఇన్నీ వప్పుకున్నాను గా.. ఓవ్‌.. సొంత త మ్ముడితో చేయించు కుంటున్నాను సిగ్గులే కుండా కాళ్ళు పిడదీసి. ఓవ్‌.. నా త మ్ముడే నాలో.. ఓవ్‌.. ఇంత అలజడి.. ఆవ్‌.. సిగ్గు లే కుండా. లేదు నాకు సిగ్గు ఉంటే త మ్ముడితో.. ఓవ్‌.. ఆవ్‌… జ్యాగత్త రపీ.. వ్మ్మా.. అలా బమట కంటా తీమ్యకు లోపలే ఉంచు. ఓవ్‌.. ఆవ్‌.. కుదరదా. బదముట ఆ.. ఫ్రీజ్‌.. ఏదో లా ఉంది.. సిగ్గులే కుండా.. ఓవ్‌.. అడుగుతున్నా తీయ్యకు.. ఆవ్‌.. అలాగే పర వాలేదు.. ఓవ్‌.. ఏమీ కాదులే… ఈ ఒక్కరోజూ నీ ఇష్టం. అలాగే.. అవ్‌ా.. తీ మ్మిరి ఎక్కిపోతుంది… రా.. ఓవ్‌.. కాళ్ళు నొప్పి.. మ్మ్మ్‌. ఆ.. అంత గట్టిగా గుద్దకు. అదిరి పోతుంది.. మ్మ్మ్‌. అలాగే పర వాలేదు.. అలాగే ఆవ్‌.. రవీ.. వ్మా.. అలాగే.. ఆపకు.. అలాగే గట్టిగా.. వ్మ్మ్‌ రపీ.. ఇంకా.. వ్మా.. ప్లీజ్‌ రవీ.. ఓవ్‌.. రవీ.. అక్కను… అలాగే.. ఓవ్‌.. నీ అక్కను.. అలాగే గట్టిగా… మ్మ్మ్‌… ఇంకా.. ఆవ్‌.. ఇంకా గట్టిగా లోపలకంటా… ఆవ్‌.. పొడువు.. మ్మా. రవీ.. అలాగే.. ఇంకా.. ఇంకా… గట్టి గా.. వ్మ్మా.. ఓవ్‌.. స్పీడుగా… ఓన్త్‌.. అమ్మా.. మ్మ్మ్‌. ఓవ్‌.. అయి.. ఓవ్‌.. వ్మ్మ్‌ పోతుంది.. ఓవ్‌.. మ్మ్మ్‌. రపీ… అబిపోతుంది రా.. ఓన్స్‌.. మ్మ్మ్‌. రవీ.. ఒక్కసారిగా సొమ్మసిల్లి నట్టు అబుపోమాను.. అదే బైంలో. అదే టైంలో రవి.. ఆన. అక్కా.. ఓవ్‌.. మ్మ్మ్‌. వుండు.. ఓవ్‌.. చాలా.. ఇంకా గట్టి గానా.. అలాగే .. సరీ పోతుంది.. ఓవ్‌.. ఎంత అక్కా.. అక్క లోపల.. ఓవ్‌.. వ్మ్మా.. అదృష్టం.. అను కోలేదే.. ఇస్తావనీ.. ఓవ్‌.. నాకు ఇంత.. ఓవ్‌.. అక్కా. లోపల కంటా.. వెళ్తుందిగా.. సరీ పోతుందా.. ఓవ్‌ తడి అయిండె.. తొడలు దగ్గిరకు బి గించు.. ఓవ్హా.. అలాగే.. ఇంకా గట్టి గా… మ్మ్మ్‌ బైట్‌ గా వెళ్తుందే.. ఓవ్‌.. లోపల బిగ పడుతున్నావా.. ఓవ్‌.. నా గుండు.. ఓవ్‌.. మ్మ్‌. తపక్‌ తపక్‌ మని పడుతుండే.. లోపల పట్టకారు ఉందా.. నీ లోపల.. ఎలా నొక్కుతున్నావే.. ఓవ్‌.. స్వర్గం కనిపిస్తుందే.. ఓవ్‌.. ఎక్కడ నేర్చావే.. ఈ పట్టు.. ఓవ్‌.. మ్మ్‌.. అలాగే బి గ పట్టు.. ఓవ్‌.. ఇలా చేస్తే.. చాలు… అయిపోతాను… తట్టు కోలేనే.. ఆ.. వో వల్ల కాదు.. మధ్యలో బయటకు తీమయ్యడం.. ఓవ్‌.. ఫ్రీజ్‌ ఈ ఒక్కసారే లోపలే పొత్యునివ్వే.. నీ తమ్ముడిని.. నీపనీ.. ఓవ్‌.. వ్మ్మా.. ఎంత వేడిగా ఉందో నీ లోపల.. ఒక్కసారి తడపనియ్యవే.. ఏమీ కాదు.. ఒక్క సారికి.. ఆవ్‌.. మ్మ్మ్‌. ఇంత వేడిగా.. లోపల పెదాలు చూడు.. ఎంత అవురావురంటున్నాయో. పుట్టలో పాములా ఎక్కడో ఏదో తె రుచుకుందే.. నా దాన్ని అడు గుతుంది… ఓవ్‌.. అక్కడే పొథ్యనా.. చూద్దాం.. వద్దులే.. పొమథ్యనులే అక్కడ.. పక్కన తడవనా.. ఓవ్‌.. మ్మ్మ్‌. ఇంత లోపల పోస్తే.. ఓవ్‌.. ప్రీజ్‌ అక్కా.. అలాగే అలాగే బి గ పట్టు.. ఓవ్‌.. నా గుండు ఎలా పట్టుకున్నాయో నీ లోపఠీ పెడలు. ఎంత గిర్టుగా ఉందో.. అక్కా.. థాంక్స్‌. అలాగే ఎంత వుగా ఉందో .. అలాగే గట్టిగా ఇంకా గట్టి గా గుద్దనా..సరి పోతుందా ఈ పోటు… అలాగే.. వ్మ్మా.. చించెట్యూలని ఉందే.. ఓవ్‌.. నీజంగా నీ.. దాన్ని కైవు చూస్తుంటే పగల దియ శ్యాలనీ ఉందే.. ఆవ్‌.. అక్కవు.. ఎలా.. ఓవ్‌.. వద్దులే.. పాపం.. అక్కా.. అబిపోతుంటే.. ఆవ్‌.. కొద్దిసేవు.. వోపిక పట్టు.. ఓవ్‌.. మ్మ్‌. లోపల కంటా వెళ్ళిపోతుందే.. అక్కడే ఏదో త గులుతుంది.. నా దానికి.. ఏమీటదీ?.. అక్కా.. ఓవ్‌.. అక్కా.. మ్మ్మ్‌. అంటు బల మంతా నడుం లోకి తెచ్చుకుని గుండెల వరకూ తాకేలా దభీ మంటూ గుద్దీ.. లోపల తన లోనుంచి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


latest telugu family sex storiesodiya sex kahanikhudi biasex storyinhindiodia bia banda kahaniwww.bhauja.comodia dudha gapatelugu sex stories in telugulobhauja .comodia bedha gapa with phototelugu sex stories in telugulotelugu sex stories netrecent odia sex storytelugu pasandaina kathalusex stories telugu comakkavin mulaiollywood sexodia rape sex storybhauja gapatelugu telugu sex storiestelugu sex sotriesodia bedha gapaବିଆ ଗପsex story in odishaஅக்காவை மிரட்டிwww telugu new sex kathalu comodia bia kahanitelugu letest sex storestelugu sex stories telugu loodia old sex storysex gapa in odiasrx storitelugu story sexoriya banda bia gapatelugu sex stories in telugu fontbia banda gapaodia sex story bhauja comgiha gehi kathasex stories telugu newwww telugu sex booksgiha gehi kathatelugu new sex stores comnew latest telugu sex storiesodia jhia biabhauja bia photoodia kharap kathawww telugusex storeswww telugu sex stories coଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସodia bhauja storyww telugu sex storiesodia bapa jhia sex storyodia hot gapasex story in odishaodia sex story odia fontwww bengoli sex story combhauja dudhatelugu sex stories telugulotelugu sex stores.comodia sex bhaujasex story oriyatelugu sxe storieswww saxe story comtelegu sex storysodia group sex storybia re bandaodia latest sex storyodiya sex kathasaas aur sali ki chudaitelugu sex stories scriptnew sex stories in teluguwww telugu latest sex stories comoriya hot storybia banda storyodia bedha gapa with phototelugu letest sex storestelugu sexual storiesodia toki bia photolatest odia sex storybengoli sexy storynew sex kathalusexstory in odiawww bengoli sex story comtelugusex storis comoriya hot storywww telugu sex stories indesi odia sex storytelugu sex stories read onlinetelugu x stories comtelugu latest sex stories comwww.sex stories telugu.comtelugu sex stories kathalubhabhi ki malishsx storitelugusex katalu