మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౮ – Maa Brother To Part 8


మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౭ – Maa Brother To Part 7 “ఒక్కసారి పూర్తిగా ఏమీ కంగారు లేకుండా కోరిక తీర్చుకుంటే ఇంకెప్పుడూ గుర్తుకు రాదు. ఈ కోరిక మంచి జ్నాపకంగా మీగుల్చుకుందా ము. మళ్ళీ కేవలం అక్కా త మ్ముడిలాగానే ఉందాము” అన్నాడు. “ఇంకే మీ కావాలీ” అన్నాను నె మ్మది గా, “ఏమీ లేదు, ఒక్కసారి పూర్తిగా అన్నాడు. అర్ధం కానట్టు చూ సాను. “అదే, నీన్న వెనకనుంచి మాత్రమే చే సాగా” అన్నాడు. దానీతో సిగ్గుతో మొవాం ఎరబడింది. టో “ఈ సారి ఫుర్తిగా నిన్ను చూ స్తూ..(న వ్వి) అదే ఏదో వెనకనుంచి కాకుండా అంగాంగం చూసి మనసులో ముద్రించుకొని తృప్తిగా ఒక్కసారి..” అన్నాడు. “ఛీ.. అసలు మొన్నే తప్పు చే సాను” అన్నాను. “మరో సారి తవ్పు చెబు అంతే గా” అన్నాడు నవ్వుతూ. “నీ కు అలాగే ఉంటుంది” అన్నాను. “ఎలా ఉంటుంది.. కావాలనీ మాత్రమే ఉంది” నవ్వుతూ అన్నాడు. “ఆతేరగా వస్తే అస్తమానూ కావాలనే ఉంటుంది” అన్నాను ఫక్కున నవ్వి. “అస్తమానూ కాదులే మరొక్క సారీ మాత్రమే అన్నాడు. “అలాగే అంటావు ప్రతీ సారీ”. “పతీ సారీ అననులే, ఈ ఒక్కసారి మాత్రమే”. “నేను నమ్మను” అన్నాను (నాకు తెలియకుండానే మెత్తబడుతున్నాను. ఆ పిషయం అర్ధం కావడం లేదు). “న మ్మాలంటే ఏం చెచ్యూలీి? ఒక్కసారి వప్పుకో మరో సారి నువ్వు బట్టలన్నీ పిప్పుకుని రమ్మని పీఠీచినా రాను సరేనా” అన్నాడు నవ్వుతూ చిలిపిగా. య అన్నాను సిగ్గుతో. నీజం వట్టు అంటు అనీన మ్మడం లేదా కావాలంటే దీనీ మీద వట్టు అంటు నా చీరపైనుంచే తొడల మధ్య చెయ్యు వే సాడు. “ఏమ్‌..సిగ్గులీదూ నీకు” అంటూ చెబు పక్కకు లాగాను… “సిగ్గెందుకు అక్కా.. ఇందులో అదే పెట్టానుగా, చెబ్బు పెట్టడానీ కి ఎందుకు సిగ్గు” అన్నాడు. “చాల్లే ఆవు” అన్నాను. “మరి ఇస్తావా… వట్టు వేసాగా..” “ఇంకా ఏమీ ఇవ్వాలి, అన్నీ తీసుకుని” అన్నాను. “ఏదో నా అంతట నేను తీసుకోవటం కాదు. నీ అంతట నువ్వు ఇవ్వాలి” అన్నాడు. “నేను ఇవ్వ కుండానే తీసు కున్నావే మిటీ?” అన్నాను. “నిజ మే అనుకో.. కానీ.. పూర్తిగా.. ఇవ్వాలి” అన్నాడు. “మొన్న సగ మే తీసుకున్నావా..” నవుతూ అన్నాను (సరదాగనీ ఉంది.తన మాటలు). “సగం కాదులే… పూర్తిగా వెళ్ళాను అను కో. కానీ చూడలేదు గా” “ఇంకా ఏమీ చూడాలీ, ఏమేమీ ఉన్నాయో అన్నీ చూ సావు గా” అన్నాను. “ఎవ్పుడు?” అడి గాడు. ” నూ అమనతో ఉన్నవుడు”. “ఓవ్‌.. అదా. ఏదో చీకట్లో” నవ్వుతూ అన్నాడు. “ఏం పాపం సరిగా కన పడలేదా..?” “కనపడింది అనుకో.. మీ ఆమనది.. నీ లోపలకి వెళ్ళడం” అన్నాడు. “సిగ్గులే నోడా.” అన్నాను. సిగ్గు పడితే వచ్చేదే మీటి..? నువ్వు ఇచ్చేదాని వా..? “వాళ్లే” అన్నాను. “ఇఫ్పుడు కాదు, లోపల పెట్టిన ప్పుడు అనాలి ఆ మూట” నవ్వుతూ అన్నాడు. “ఆ ..అన్నా వూరుకున్నావా..చావ గొట్టావు” “ఏం అంత భాధ..పెట్టానా” “వూ..చిన్నగా నీట్టూరు స్తూ.. వళ్ళంతా పచ్చి పుండులా తమారయుంది” అన్నను. “ఏం చిన్న పిల్లవు కాదుగా” అంటే.. “ఆ.. నా వల్ల కాలేదు బాబూ.. ఎంత భమం వేసిందో” అన్నాను. అసలు ఏమీ మాట్లాడుతున్నానో సబ్బెక్స్‌ ఎలా మారిందో కూడా గ మనీంచే అలోచన లేదు. “ఈ సారీ అంత భమయపెట్టనులే” అన్నాడు. “ఏమీ కాదు. అలాగే అంటావు, నేను న మ్మను” అన్నాను. (నా మాటల్లో అంగీ కారం అర్హ మెంది) “పోనీ దీనిది వోమీ సరేనా అంటు నా చెబు ఒకటి పట్టుకుని తన తొడల వద్దకు తీసుకెళ్ళి దానీపై పెట్టాడు. ఫాంట్‌ మీద నుంచి కూడా వేడిగా కాలుతున్నట్టుగా వుబ్బుగా అది తగిఠీంది.. “ఛీ..” అంటూ చెబ్యు లాక్కోపోతీ అలాగే ఉంచాడు. “మ్‌. వద్వ” అన్నాను. “ఫీడ్‌ బాబాయ్‌ ఉన్నాడు, వద్దులే” అన్నాను. “మరి దీనీ సంగతీ చూస్తావా అన్నాడు నా అరచెబ్యు దాని మీద వేసి మరింత నొక్కుతూ… “సరీలఠే వదులు” అన్నాను చిన్నగా గొంతు ఎండి పోయినట్టు అయింది. దానీ స్పర్చకి. అంత బట్టల మీదనుంచి కూడా అది తగిలీ భయపెడుతుంది నన్ను. “నిద్ర పోతున్నాడులే” అన్నాడు. “వూరుకో, నీకు మరీ భయం అే కుండా పోతుంది” అన్నాను “మరి చెవ్వు” “ఏం చె ప్పాఠీ?. “చూస్తావా దీనీ సంగతీ” “మీ ఆపీడ వస్తుందిలే.. తను చూస్తుంది” నవ్వుతూ అన్నాను. “అంతవరకూ నువ్వు చూడాలి మరి” అన్నాడు. తప్పదని అర్హ మెంది. “సరేలే చూస్తాను గానీ ఇవ్వుడు కాదు” అన్నాను చిన్నగా. “ఎప్పుడు” అన్నాడు సంతోషంతో “వచ్చే సంవత్సరం ఈ సారి వచ్చిన ప్పుడు సరేనా” అన్నాను వెక్కిరింపుగా.. దాంతో కోపం వచ్చి చివాలున దగ్గరకు లాక్కునీ ఎముకలు విరిగేలా వత్తుకుని పిరుదుల వెనక చెయ్యు వేసి బలంగా దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. దానితో నా ఉపస్తు వాది దానిని వత్తు కున్నాట్టు గా అయింది. అప్పటికే వాడి మాటలతో పొంగి బిగుతుగా అయి ఉన్నాయి నా ఎద ఎత్తులు. గుచ్చుకున్నాట్టు గా వాడి ఛాతీకి నొక్కుకున్నాయి. వదల కుండా అలాగే మరింత బిగించి వూపిరి ఆడకుండా పట్టు కుంటే. “వదులు” అన్నాను కష్టం మీద ఊపిరి తీసుకుంటు. “మరీ ఏమిటదీ” అన్నాడు కోపంగా చూస్తూ. “సరదాగా అన్నాలే వదులు” నవ్వుతూ అన్నాను. “మరి చెప్పు ఎప్పుడు అంటె” “ఈ సారి వీళైనవ్వుడు సరేనా.” “అదే ఎవ్వ్చుడు?” “ఎప్పుడంటే అప్పుడు కుదురుతుందా” అన్నను నచ్చ చె వుతున్నట్టు. “ఎందుకు కుదరదు. బాబాయ్‌ నీద్ర పోతున్నాడు పరవాలేదు” అన్నాడు కొద్దిగా ఎడం చేసి ఎదపై చేతులు వేసి నీ మురుతూ.. “ఫ్స్‌.. వద్దు. కొంప మునుగుతుంది” అన్నాను ఆదుర్దాగా. “ఏమీ మునగదే. అయితే గియితే ఇది మునుగుతుంది” అన్నాడు తన నడుము కింద భాగంతో తన దాన్నీ నా తొడల మధ్య మరింతగా వత్తుతూ. “చాల్లే మాటలు నేర్చావు” అన్నాను సిగ్గుగా నవ్వుతూ. నేనే ఆలోచించి. “సర్లే రే పు మీ బాబాయ్‌ వెళ్ళి పోతాడుగా అప్పుడు సరేనా” అన్నాను నెమ్మదిగా సిగ్గుతో తల వంచుకుని. “గుడ్‌ అంటు నవ్వాడు. ఆ గుడ్‌.. వెవ్వే అంటూ వె క్కిరీంత గా పెదాలు తెరిచి అన్నాను. దానీతో వాడు నవ్వి అబ్బా కోపం.. ఈ కోపం అంతా రేపు తీరుస్తానులె అన్నాడు. “ఆ తీరుద్దువుగానీ ముందు వెళ్ళు” అన్నాను నవ్వుతూ. వీపుపై చేతులు వేసి ముందుకు తోస్తూ. నవ్వుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి ఒక్కసారి వెనక్కు తీరిగి దగ్గరకు వచ్చినా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కుని ప్రేమగా నా పెదావులపై పెదవులు పెట్టి సుతారంగా నాలికతో రాస్తే అలాగే ఉండి పోమాను కొద్ది క్షణాలు. నెమ్మదిగా ముని పళ్ళతో నా కింద పెదవి అంచులు పట్టుకుని చిన్నగా నొక్కి వదిలాడు. ప్రేమగా తన కళ్ళల్లో కళ్ళు కఠిపి చూసాను. దానీతో మరింతగా ఉద్రేకం గా చటుక్కున నా పెదవీ నీ రెండు పేదవులతో లోపలకు లాక్కుని చ ఫ్పుడు వచ్చేలా వ్చ్‌.. అంటు ముద్దు పెట్టుకుని వదిలాడు. అలాగే తన కళ్ళల్లోకి చూసి నేను కూడా తన కింది పెదవి వత్తిపెట్టి చిన్నగా కొరికినట్టు చేసి ముద్దు పెట్టు కుంటే తృప్తిగా చూ సాడు నావంక. అలా నా కళ్ళల్లోకి చూసి తల అలాగే కిందకు దించి నా ఎదపై వాలుగా ఉన్నచీర చెంగు పక్కకు జరిపి జాకెట్‌ పైనుంచి పెకి కనపడుతున్న రొ మ్ముల మెత్తదనం పె భాగం లో తల పెట్టీ రొమ్ముల మధ్య తల పెట్టి కొద్దిగా అటు ఇటూ కది పాడు తలని. తన ఆవేశం.. ఆర్తి అర్ధమై తలను అలాగే రొమ్ముల మధ్య పట్టుకుని నొక్కి ఉంచాను. కొద్ది క్షణాలు అలాగే ఉండి తల పెకెత్తి రెండు చేతులతో నా మొవాం తీసుకుని నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ “రేవు నీజంగా.. సరీనా.. అందుకే వదులుతున్నాను” అన్నాడు కోరికతో నిండిన కళ్ళతో. తన భుజంపై చేతులు వేసి “సరీ అన్నానుగా” అన్నాను నవ్వుతూ. “ఫూర్తిగా నేను చె ప్పినట్టు వినాలి” అన్నాడు. కళ్ళలోకి చూసి నవ్వాను. ” మళ్ళీ ఏమీ అడ్డు చెప్పకూడదు. పూర్తిగా బట్టలు (వత్తి పలుకుతూ) లే కుండా, అసలు లే కుండా వప్పుకోవాలి. పూర్తిగా, అంగుళం అంగుళం చూడనివ్వాలీ. సరీనా” అన్నాడు. న మొవాం లోనీ రక్తనాళాలు పొంగుతున్నాబు తన మాటలకు. నేను మాట్లాడ లేదు. “దగ్గరకు లాక్కుని చెప్పుక పోతీ వదలను ఇప్పుడే మొదలి డతాను” అన్నాడు పత్తుదల చూపిస్తూ. “సరెలే” అన్నాను సిగ్గుగా నవ్వుతూ. “వట్టు..” అన్నాడు. “ఆ వట్ట” అన్నాను “వట్ట ఎక్కడ వెళ్యూలో తెలీదా” అన్నాడు చిలీ పిగా. సిగ్గులేనోడా వెళ్ళు ముందు” అన్నాను కోపం నటిస్తూ (కళ్ళళ్టో నవ్వు) “వూవళా.. న మ్మను”. ఇది గో ఇలా అయితే అసలు వప్పుకోను. బాబాట్‌ తో వెళ్ళిపోతాను” అన్నాను. “వూ మూ..ఇక్కడే ఈ చి న్నదానికె వవ్వుకోని దానీపి రేపు వవ్వుకుంటావంబే ఎలా న మ్మను” అన్నాడు. అబ్బా అన్ము చూసి తన తల ముందుకు లాక్కునీ వ్చ్‌.. అంటూ చ ప్పుడమ్యేలా పెద వుల మీద ముద్దు పెట్టుకుని వచాత్తుగా చెబ్యు మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఖాళీ లోనుంచి జరిపి తన తొడల మధ్య బట్టలపైనుంచే దానీ మీద వేసి అరచేత్తో దానీ మీద బోర్లించి నట్టుగా వేసి వట్టు సరేనా అంటు కళ్ళల్లోకి చిలిపిగా చూ సాను. దాంతో సంతోషంతో “థాంక్స్‌” అంటు నా నోట్లో నాలీక జొపి కొద్ది కణాలు వుక్కిరి బి క్కిరి చే సాడు. ఏమైందో తెలిముదు నాకు కూడా. నా చెబుకూడా తన తొడల మధ్య ఉంది. వేళ్ళతో దాన్ని పట్టి నొక్కినట్టుగా చేతీని గట్టిగా బి గించి పట్టుకునీ వదలడం చేస్తుంటే ఒక్కసారి అబ్బా అన్నాడు… “ఏం పాపం నొప్పా? అన్నాను నవ్వుతూ. అవునన్నట్టు తల వూపితే.. “నిన్న నన్ను భాధపెట్టి న ప్పుడు తెలీముడా ఎంత భాధ పెట్టింది ఇది” అన్నాను. మరో సారి చేత్తో దాన్ని నొక్కి వదిలి “దానీ సంగతీ రేవు చూద్దువు గానీలే”” నవ్వుతూ అన్నాడు. బయట వోల్ల్‌ లో బాబాయ్‌ కదిలి నట్టు అయింది. సరే వెళ్ళు ముందు అంటు భుజాల మీద చేతులు వేసి చీన్నగా తోసాను. మరిచి పోకు బాబామ్‌ తెల్లవారు జామున వెళ్తాడు.. లేచి స్టేషన్‌ లూ దింవు” అన్నాను. అలాగే అంటూ వెళ్ళాడు. (ఇంకా ఉంది..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


odia sex story bhaujabengali sec storytelugusex storeysoriya sex kathahot odia sex storysexx storygiha gehi kathatelugu sexstoryodia new sex story comtelugu sec storyslatest telugu sex stories comtelugu pasandaina kathalulatest telugu sex stories in telugutelugusex stories in telugu scriptbia banda ladheibest odia sex storynew telugu sex stories in teluguodia bia banda comtelugu sexstories in telugu scriptodia sex story with imageodiasex storitelugusex stories in teluguodia sex story bhauja comtelugu sxe storeswww telugu sex stores inkhudi biasx storibedha gapatelugu latest family sex storiesodiasex kahaniodia giha gapagiha gapatelugusex stotiestelugusex katalutelugu sexs storestelegu sex storysodiasexstoryodia giha gapaodia new sex storyஅக்காவும் நானும்odia gehiba gapadesi odia sex storysexy story in odiaindian telugusex storiesodia sax storybanda bia storysex stories in theluguoriya hot stories in oriya languagetelugu ses storiesbia banda gapaodia sex story in odia scriptgiha gapaodia sex pdfgiha gehi kathakhudi putura sextelugu. sex storiessex odia storyodia sex kahani combhauja comodia bhauja hot photosex story new odiasex stories telugu downloadtelugu new dengudu storiestelugu real sex stories in telugutelugu sex kathalu inodia jouna kahanisex story in oriyaodia banda bia photoodia latest sex storyrecent sex stories in telugutelugu sex storyeodia desi bia imagewww telugu new sex storesbia banda gapatelugu new sex kataluodia sex story in odia languagesex story odishasex story odianew odia sex story comdeha o manaodia bhauja photobanda bia kahanisex story odishaஅக்கா காமகதை