నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౬ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 06


telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౫ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 05

వెంటనే నలీం “థాకందరి కీ కూడా దావోంగా ఉంది భాభీ. మోనానీ ఈ చీటీ తీథూని వుండి, దానీతో మన గేం మూడు రౌండ్స్‌) వూర్తీ అవుతుందీ కదా, అవ్చుడు తానేవు ఈ గేం కుట్రే క్‌ ఇచ్చ) చలిగా వీమన్నా తాగుదాము * అన్నాడు.

తన మాటలకు “నరే*” అన్నట్టు తల ఊవీ కూర్చుున్హాను. నేను అలా కూర్తోగానే మౌనా తన చేతీలోని భాక్షునీ కిందకీ వెకీ కుదువ్రుతూ..

భన్ముడు వద్యు దీదీ తవ్వితే తగిలిన ముగ్గురం వంటి బీద ఒక్కాత్క బక్రతోనే ఉన్నాము. దీదీ మొత్తం ఇంకా రెండు బక్రులు వేనుకునీ ఉన్నారు. అందుకే ఇవ్వుడు దీదీ వేరు తీనేశ్తే బే క్‌బెయకి అందరం న మానంగా ఉంటాము కాబట్టీ దీదీ వేరు రావాలని వీరందరూ కోరు కోండీ ” అని నవ్చ్రూతూ చేతీనీ ఆ బాక్ళులో వెట్టి ఒక చీటీని బయటకు తీనిందీ.

తను చీటీ వివ్ళీ అందులోని వేరు చూన్తున్నుత నేశ్రూ నా గుండె వామఘాలు కన్నా వంద రెట్లు వేగంగా కొజ్టు కుంటున్దుట్టు భీల్‌ అట్యూను.

చీటీ తీని అందులోన వేరు చూనీన మౌనా జత్ల. నో. “అంటూ ఒక దీర్హం తీ నందీ. తన అరువుకు మేగిలీన ముగ్గురం ‘ట్పమెందీ ” అన్నట్లు చూనాము.

“వళ్ళీ నా వేరే తీనుకున్హాను.. ఈూ.. “అని బుంగ మూతి వెట్టిందీ.

ఎవం పౌన్తా తన వేరు అన్ముడే నాలుగో నారీ నచ్చీీందీ. అందులో తన వేరు తనే తీనుకోవడం ఇది రెండో సారీ. తన యఖం చూన్తుంటే అధ అని వీంచీంది. మగీలీన ఇద్ద ర్హీవెన్లూ చూసాను. నలీం భముఖంలో భీలీంగ్భ్‌ వీవీ అర్హం కాలేదు కానీ మూ వారి మఖం ష్లూత్తం వఐలీగీ వోతుందీ. ఇంతో నీ ఖుషంలో మోనా శ్లూర్తి నగ్శంగా మారి

అభ్ఫూగారి కీ దర్భన బేవ్లు బోతుంది కదా. అదే ఆజప్బుంటుందీ ఆ వెలుగుకి కారణం.

ఖఇక పోనా ఆ చీటీ తీనుకునీ మైలీ గా నడుచు కుంటూ ఆ రూం లోని టేబుల్‌ వద్దకు వెళ్ళి వ్మొావెవు తీరీగి నీల్చునీ కొంచెం కిందకీ వంగి మొకాళ్ళ వరకూ ఉన్న తన బౌవ్‌ అంచుల్నీ వట్టు కున్నేవె కీ ఎత్తభోతూ ఒక్క నీ మేవం ఆగీ తన తల్టవెకెత్తీ వొవెథవు చూన్తూ “వోనీ భుందు బ్రేక్‌ తీనుకుని తరువాత గేం కంటిన్వూ చేద్దామా?” అంది.

వెంటనే నలీం గేం రూల్స్‌ వతారం అణుతే నుద్చ్ర ఒక బట్టు వీవ్నేంత వరకూ మూడో రౌండ్‌ వ్రూర్తి అవుదు కదా. మూడో రౌండ్‌ వ్లూర్తీి అథ్యూళ ట్రే క్‌ అన్హామ కాబట్టే మందు నుధ్చ వివ్వులీ, తరువాతే జ్రే క్‌” అన్నాడు.

అందుకు న మాభానంగా మౌనా “నట్‌…” అంటది.

“రూల్స్‌ అనీ అనుకున్నాక అవీ ఫొలో అవుక తవ్చ్రద మ్మా, ముందు నుశ్చ్ర అదీ వీశ్చ)”” అన్హాడు నలీం.

“జీ అన్వాయుం నలీం జీ. ఒక ఆడ వ్ర భట్‌… వ్రజ్‌ అంటూన్నా కూడానీ రూల్స్‌ షహొార్చ్రవా?” అందీ మౌన్నా

“రూల్స్‌ రీలాళ్త్‌ చెటభ్యూలంటే వెడారీటీ మెంది ర్స్‌ ఓకె అనాలి, నా జీటు అయణుతే నో! ఇక భట భాబీ శీరే మంటారు” అన్నాడు వ్యొవెవు తీరీగే.

నేను వెంటనే “రూల్స్‌ రీలాక్స్‌ చేనేందుకు నాకు ఓకేనే” అన్నాను.

“స్తో ఒక జీటూ “జున్‌ “అబుతే ఒక డఓటు నో; ఇక భట్యూ వీది చెభీతే మెజారీటీ దానీ కే” అంటూ ఖా వార్నీవెవు చూసాడు నలీం.

మా వారు ఒక్క నీ తనం ఆలోబీంచీ నవ్మాతూ “సారీ వానా నాజిటు కూడా నోనే” అన్గారు.

తను అన్న వొటలఅని నవ్యులేనట్టుగా తన్నవెథ్రు తీరీగి చూనాను. తను అనలు నన్ను వట్టించు కుంటేనా? కళ్ళు రెండూ వత్తి కాయల్లా తెరుచు కునే మౌన్నావెవే అబ గా చున్తున్హారు. తా వారి ఓటు కూడ నలీ ముకు అనుకూలంగా వడటంతో ఇక చేనేదే మే లేనీ మొనా తా వారీతో.

“అన్వాయథం భథ్యూ” అనే వెంటనే తన చేతులు కిందకి వోనీచ్చీ) ఇంచు మంచు మోతాళ్ళానీ తాకుతున్న చుడీదార్‌ బావ్‌ అంచుల్ని వట్టు కున దెల్లీ గ్నావెకీ లేవీంది. మౌనా అలా మెల్లీ గా తన వంటీ శీద తీగీలీ ఉన్ను ఆఖరి ఆచ్చాదన తొలగ న్తుంటే తెల్చనీ తన వళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా మాతకు బపాొల్లత మవ్హూ నాగీందీ.

వల రాత్నీవె వెన్న వ్రూనీనట్టు నున్నటి తొడలు, ఆ తొడల వధ్యు తేనె రంగులో నన్దన చీల కతోతీ కోణం వేవులో ఉన్న మొత్త, బక్క వలచనీ నడుమ, గుండటీ బొడ్డు.. ఇలా ఒకటొకటే బథట వెడుతూ తన వంటి శీదీ ఆఖరీ బజ్రునే తీనీ బేబుల్‌ శద వెట్టిందీ పమౌనా,

గదీలోను ట్యూబ్బులెటు వెలుగులో వ్రూర్తీ నగ్భుంగా మెరి నీవోతున్ను తన అందాన్న) చూనీ ఆడదాన్నీ నాకే కళ్ళు చెదీరీ వోటాడు ఇత మా వారీ నంగతీ ఊపొంచాల్సీన వనే లేదు. తన వంటి వీదీనుంచీ తీనిన కఖీజ్‌ ఆ బేబుల్‌ శీద వెట్టి, దానీ శీద తన వేరు ఉన్న చీటీ ఉంచీ, ఇటి తీరీగి వ్రూర్తి నగ్గుంగా నడుచు కుంటూ మేము కూర్చున్న మంచం బెవుకు కదీలీందీ తను.

దెల్టీ గా మాకు దగ్గరగా వన్తున్ను తన వంట్లోనీ అణువణువు వరిశీలనగా చూడ నొగాను. తొడల వధ్భు నున్నగా ఒత్క వెంట్రుక కూడా లే కుండా శుభ్ర వరుచు కొన ఉంది. బిహాశా ఈ రోజు ఉదభుమో లేదా ఇందాక న్టునానే కీ వెళ్ఫినవ్రుడో అక్కడ నబ్బు) తొనీ రేజుల్‌ కానీ ఉవభూగించీ నట్టుందీ. తననీ అలా చూడగానే నా వరిశ్తితీ గుర్తుకు వచ్చ్రందీ.

తాలేజీలో చదివే రోజుల్లోంచీ వతీ రోజూ న్లానం చేనేన్సుడు రేజరుతో నంకల్లో శుభ్రం చేనుకోవడం నాకు అలవాటు. కానీ ఎందుకో తొడల వధ్యు చేను కోవాలంటే ఎక్కడలేనీ దిద్ద కం. ఒత్కో నారీ ఖా వారీ వోరు వడలేతో కొన్న నోర్హు నాకే వీనుగ్గా అనీ వీంచో అక్కడ 4, 5 వారాలకీ ఒక నారీ కానీ శుభ్తం చేనుతోను. ఈ సారీ అక్కడ రేజుర్‌ ఉవభూగీంచీ వారంవెనే కావొన్తుందీ.

ఇనవ్చుడు మౌనానీ చూన్తుంటే, అటూ వచ్చే) మందు నేను కూడా అక్కడ శ్ళుజ్తం చేనుకుని వచ్చు)ండాల్ని)ందీ ” అను కున్హాను.

ఇక తన రౌమ్యులు నా రొమ్యుల కన్నా కొంచెం వెద్దవీగా ఉన్నా నా వాటీకి వుల్రీ భీ గుతు తగ్గలేదు. అనలే తెల్టిటీ నంటి రంగు అవడంతో ఎండ తగలనీ ఆ రెండూ వచ్చ)నీ చాథుతో రెండు బంగారు ముద్దలు తన ఎదకు అతి కీంచీ నట్టు మెరిశీ వోతున్నులు ఆ రెండీటీ అంచుల్లో అర్ర రూవఐు బీ ళ్ళనెజులో గుండ్తంగా లేత గోధుమ రంగు మచ్చ్బీ్రీకలు, ఆ ముచ్చీకల చీవర ఎండు దాత అతీ కీంచీ నట్టుగా వొడుచు కు వచ్చీన డవెలు ల దిండురడులు.

తన ఎద వొంగుల్లో ఆ వొంకం చూన్తుంటే ఆడదాన్నోనెన నాకే వెళ్ళి వాటీనీ నా చేతులతో మెలీ గా నీ మరాలనీ, నా నోట్లోకి తీనుకొని కవ్యుగా చవ్చ్రరీంచాలనీ కోరిక కలగసాగింది. ఇక మా వారీ వరిశ్తీతీ ఎలా ఉంటుందో ఊపాంచ గలను.

తను మాకు దగ్గరగా రాగానే నాచూవు తన ఎద వశీదనుంచీ కిందకి జారీందీ. వల్చటీ వొద్దా… గంటి బొడ్డూ.. ఇలాతన వంట్లోన ప్రతీ భాగం ఎంతో అందంగా అఖర్న్రీనట్టు ఉన్నాయి ఇక బొడ్డు దగ్గరనుంచీ నా చూవ్రులు వ్యల్రీగా తన తొడల శీదకు జారాడు తన తొడల రంగు, వొంకం చూన్తుంటే రెండు నన్దునీ బంగారు న్తంభాలు వేషము కూర్చున్న ఉంచం్టవెవ్రు నడీచీ వన్తున్నుట్టు ఉన్నాయి.

ఆ రెండు తొడల వధ్భ కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా తన ముచ్చీకల రంగుతో ఖూబ్‌ అడ్ఫేలా లేత గోధు ఏ రంగుత్నోడె మండ్‌ వేవ్రులో ఉన్న మెత్త. ఆ మొత్తకు వద్దుగా తఈనవడి కనవడనట్టు ఒక నన్హునీ చీలిక.

అలా నడుచుకుంటూ నేము కా ర్చు)న్న షఉంచం దగ్గరకు వచ్చీీన వూన్యా తను నగ్భంగా ఉన్దానన్ను వీవభమే వట్టించు కోనట్టుగా తన నడుము జీద రెండు చేతులు వేనుకున మా ఎదురుగా నీలబడీ తగ వాల్భిద్దర్నవెవ్లూ చూన్తూ..

“శ ఇద్ద రీ తీ ఇన్మ్చుడు నంతోవంగా ఉందా?” అందీ. షూ వ్వారెతే అక్కడ ఆ రూమలో వలో మగ్గురు వ్యుతక్తులు ఉన్హారన్న వీవయం కూడా ఏర్మీవోటు మౌనా అందాల వెవు కళ్ళు ఆర్హ్రకుండా చూన్తున్హారు. మా వారీ వాలకం

గ వనీంచీన నలీం లేచీ నీలబడి మోనా వత్కగా నడిచీ మా వార్మీవెవు చున్తూ..

ఏంటి భభ్యా. నరుకు నచ్చిందా. 2” అంటు మౌనా రొమ్యుల కీ, మొత్తతీ వేనీ వేలున చూవిన్తూ అడిగాడు.

మౌనానీ అలా నగ్శంగా చూనేనరికి తూ వారు వూటలు కూడా వర్చీవోటునట్టు ఉన్నారు. నలీం అడిగీన వ్రశ్చుకు అవ్రునన్హుట్టుగా తల కీందక్సీవెతీ ఊపారు.

“మరీ అంతగా నచ్చీతే.. కానేవటి తరువాత కొరుక్కు తీందువ్రు కానీ, వ్రన్తుతానీ కి ఒక చీన్న బ్లేక్‌ తీనుకుని ఒక ఆబుదు వదీ నీతుషాల తరువాత మన గేం కంటీనూ చేద్దాం” అనాడు నలీం

అవ్హ్రటీ కి మూడు రౌండ్స్‌) వూర్తీ అథట్యాయు ఈ యాడు రౌండ్స్‌) లో మౌనా వేరు

అందరీ కంటే ఎక్కువగా 4 సార్హు వన్తే, నా వేరూ నలీం వేర్షు మూడేనీ సార్ట, తా వారి వేరు 2 సార్దు వచ్చాలు తా వారి వేరు నలీం కన్దు ఒక సారీ తక్కువ వచ్బీనా తనకు దబినీయన్‌ వేను కునే అలవాటు లేక వోనడంతో వాబ్బీద్ద రూ అండర్‌ వేర్హలోనే ఉన్నారు. ఇక నావంటి వశీద చీరా అంగా తవ్వితే వవీ లేవు.

ఇవ్చుడు బే క్‌ తరువాత నాలుగో రౌండ్‌ మొదలడుతే నా వేరు రాగానే చీర వీవ్ఫక తవ్వ్బ)దు. దానీతో మోనా లా ఒకే నారీ వూర్తీ నగ్శంగా అవ్హుక వోటునా నా ఎదని నగ్భుంగా చూవీంచత తవ్బదు. అలా కాకుండా ముందు అంగా వివ్లుతే వంటి శద చీర నీలది డుతుందన్ను నమ్మకం నాలో లేదు.. అందుకే ఆ నాలుగో రౌండ్‌ ఎంత ఆల శృంగా షందలడుతే అంత భాగుండునీ అనుకుంటూ వవీఓట కొంగునీ నా భుడుల చుట్టూ షలింత గట్టి గా కన్హ్రుకుని లేచీ నీలబడ్డాను.

నేను అలా లేచీ నీలబడడం చూనీన నలీం వెంటనే. “అట శీరు కూర్చోండి భాబీ, నేనూ మోనా వెళ్ళి తమన నలుగురి కీ కాశ్త జ్యూన్‌ తీనుకొస్తామ” అంటూ మౌన్నావెవు తీరీగీ తనతో నడవ వన్హుట్టునెగ చేనీ వంట గదీవెవు నడిచాడు.

వాళ్భీద్ర రూ అలా వెళ్ళడంతో నేనూ, తా వారు విగీలి వళాము అక్కడ. నా౭ందుకో అలా వేరే వాళ్ళ వడక గదీలో వంటీ శీద నగం బ్రలతో మేజుద్దరం అలా ఉండటం కొంచెం ఇబ్బందీ గా అనీ వీంచీంది. అందుకే వెంటనే లేబ్‌ “నేను బాత్రూ యకు వెళ్ళీ వస్తాను” అంటూ వాళ్ళ వడక గదిలోనే ఉన్న అబాజ్డ్‌ బాత్రూం్యవెవు అడుగులే నాను. నా వరిీశ్రితీ గ వనీంచీన తను నా వెనుకే లేబీ నా చెట్టూ వట్టుకుని ఆర్‌ భు ఓకే?” అన్గారు.

‘ఆ” అన్నట్టు తల ఊవీ తన చేతిని మల్టీ గా వీడి వీంచు కుని బాత్రూంవెవు అడుగులే నాను. బాత్రూ ములో అడుగు వెట్టిన నేను అక్కడ ఉన్న అద్దంలో నా ముఖం చూను కున్నాను. రూ భులో జరుగుతున్న నంతుళనల వల్లో వమా నా వెదశ్రులు రెండు ఎండి వోటునట్టు ఉన్నాయి నాలుకతో వాటీనీ తడీ చేనుకునీ, చని నీళ్ళు యఖం వద చలు కున్నాను.

వక్కనే ఉను బవలుతో ఆ నీటీనీ మ్యెల్సీ గా అద్దుతూ మఖం తుడుచుకుని, దుట్టు నవరించు కున్నాను. తరువాత భుజాల చుట్టూ కవ్మ్రకునీ ఉను చీర కొంగుని

నర్జు కుంటూ అధద్రంలోకి చూనీ ఉలీ క్కి వడ్డను. వల్చటీ నా నీల్స్‌ చీరలోంచి కనవడి కనవడనట్టు కనవడుతున్నాయలు నా ఎద ఎత్తులు. నేను కట్టు కున్నుదీ కన కాంబి రథ్రు రంగు చీర అవడంతో వనుథ్రు రంగు ఉన్ను నా రొమ్ములు అంతగా కనవడతక వోటున్నా వాటి ముచ్చీకలు చీర శీదనుంచే న్న్మ్యష్హంగా కనవడుతున్నాణు

అంటే.. నలీం, మౌనాల కు చూవీంచీ చూవించనట్లే నా ఎద ఎత్తులని చూవిన్తున్హానన్ను మాట. ఆ ఊబోకే శరీరం ఒక్క సారీగా దల్టు మందీ. నా చేతులు అవభుత్హుంగా చీర కొంగంను మరింత గట్టి గా భుజాల చుట్టూ కవ్వియు. అలా ఎంత నేవు ఉన్హానో తెలీటథదు తానీ బాత్రూం డోర్‌ శద ఎవరో మెల్లీ గా తడుతుంటే కానీ ఈ లోకం లోకి రాలేదు.

“దీదీ. వన్తున్హావా.. 7?” అంటు మోనా గెంతు.

‘ఒత్క నే తవం” అంటూ మరో నారీ నన్ను) నేను అద్దంలో చూనుకునీ ఆ గదీలోంబీ దియట కు వచ్చాను. నేను భాత్రూం తలువు తీనుకునీ బభటకు వచ్చే) నరీకీ వాళ్ళు ముగ్గురూ తంచం శఖీద కూర్చుని ఉన్హారు. మంచం వధ్యులో రెండు ట్రేలు ఉన్హాణు ఒక దానీలో నాలుగు జ్యూన్‌ శ్లానులు ఉంటే మరో దానీలో దో న్టక్స్‌), ఉన్హాడు

నన్ను చూడగానే తా వారు ఇలా చూడవోట్క్‌ ఆట ఇవ్చుడు ట్రే క్‌ కాబట్టి వాళ్ళ) క్యష్టం వచ్చీనట్టు చెయ్రొచ్చుట. ఇన్హ్రుడు నేనొక్కడినే ఇలా అండర్‌ వేర్లో ఉండటం నాకే ణీ నచ్చలేదు” అన్సారు.

నాచూవ్రు నలీం, మౌనాల్బవెవు తీరీ గింది. వాళ్ళిద్దరినీ చూడగానే మూ వారు అంటున్న వివయం వజిబో నాకు అర్హం అజఖ్బాందీ. నలీం ఇవ్చుడు తన నడుము ఖీదగా ఒక టవల్‌ కట్టు కునీ ఉన్హాడు. మౌనా కూడా తన రొమ్ముల శీదనుంచీ తొడల నరతూ

క వ్బుకుంటూ వంటి కి టవల్‌ చుట్టు కుంది.

మౌనానీ అలా చూడగానే నా వుదీలో బ్లావ్‌ లా ఒక ఆలోచన వెలీగీందీ. ఇవ్వడు నెక్ట్‌ రౌండులో నా వేరు వశ్తే.. నేను నా లంగానీ అలా రొమ్ముల వీదకు లాగి కట్టుకుని, చీర వీవ్చెచ్ళైొచ్చుగ. నా ఆలోచనకు నన్ను) నేనే అభీ నందీంచు కునే..

“₹00టీ మోనా, ఇన్దుడు వ న్టుత్స్‌ అవీ ఎందుకు.. ఖన్మ్రుడి కదా డీన్ఫుర్‌ తీన్హా మ ౯ అంటూ వెళ్ళీ మంచం బీద కూర్చుున్హాను. నా వాబల కు మౌనా వశీ అనలేదు కానీ తూ వారు మొతం…

“నేను ఒక వక్క నా తోవ వెళ్ళభోను కుంటుంటే.. నువ్రూనలు వశీ వననల్లే న్దాక్స్‌ గురించీ తాభ్తాడతావేంటి 72” అన్హారు.

తన భాధ చూనిన నలీం లేబీ వత్కనే ఉన్న బీరువాలోంచీ ఒక టవల్‌ తీనీ తన కిచ్చీ) ఇదీగో భభ నుత్చ్ర కూడా కావాలంటె టవల్‌ కట్టు కో” అంటూ ఇచ్చాడు. మా వారు ఆ టవల్‌ అందు కునే చుట్టు కుంటుంటే నేను అక్కడ ట్రేలో ఉన్న జ్యూన్‌ అందుకుని నీవ్‌ చెట్టు నాగాను. బాపోంతో ఎండి వోటు ఉన్న నోటికి చని ఆగ్రేవ్‌ జూన్‌ తగలగానే ముగా ఉంది. నేను నా గ్లాన్‌ తీనుతోగానే తిగీలీన ముగ్గురూ కూడా జ్యూన్‌ అందు కునీ తాగ నొగారు.

జ్యూన్‌ తాగుతున్నుంత నేశ్రూ మౌన్సా నలీ ములు వదేదో వూబ్దాడుతూనే ఉన్హారు. అనలు అక్కడ జరుగుతున్న వీషథాలు వమామాలే అన్నట్టుగా వరునటి రోజు వ నీనీ మాకు వెళ్ళాలీ.. వదు చెట్యూలీ ఇవన్నీ మాట్తాడుతున్హారు వాళ్ళిద్దరూ.

నలుగురం జూన్‌ తాగడం వ్రూర్తీ అతు నరీకి తరోఅబుదు నే బవాలు వట్రేందీ. ఆ జూన్‌ మొదట్లో ఎంతో బాగున్నా రాను రాను ఎందుకో కొంచెం వెగటుగా అనే వీంబీ ఆఖరీలో కొంత వదీలేనాను. వగీలీన ముగ్గురూ ఖ్యూత్తం వ్లూర్తిగా తాగీ ఖాలీ శ్లానులు అన్న ట్రేలో వెట్హారు. ఇక అవ్చుడు స్హాక్స్‌ తీనే మాడ్‌ ఎవరీకీ లేదు కనుక ఇక అట కంటీన్యూ చేద్దామని నలీం వ్ర వోజ్‌ చే సాడు.

‘అలా అజుతే ఒక్క నీ చువం ఈ స్టాక్స్‌ తీనుకెల్ళి కిచెన్‌లో వెట్టి వస్తాను” అంటూ న్ఫాక్స్స్‌ ఉన్హుట్రే తీనుకునీ కిచెన్నవెవ్రు నడీచీంది మౌనా తను అటు వెళ్ళగానే అవ్ఫటీ వరకూ వక్కకు నర్రీ ఉన్న గేం ఆయటబంన్‌ అన్నీ తీనీ మంచం జీదగా వెళ్టు సాగాడు నలీం. అలా అవన్న తీనీ వెడుతున్న నలీం తో.

‘జ్యూన్‌ మరీ ఖభాటుగా ఉందీ.. ఆల్కబోల్‌ గానీ కలీ పోవా?” అన్హారు తూ వారు.

‘అథ్వూ నేను కలవలేదు భథ్యూూ అదీ కలీనే వచ్చిందీ ” అన్నాడు నలీం. తన షతాటలకు విక్‌ తీన్హాను. వెంటనే కంటి అదీ గ్లేవ్‌ జూన్‌ కాదా?” అన్నాను.

“శే వ్‌ జ్యూన్‌ లాంటీదే తానీ గేవ్‌ ద్యూన్‌ కాదు భాబీ.. ఖం వోల్టె డ్న్‌వెన్‌” అన్హాడు నలీం.

తను అన్న మాటలకు నాకు తీరీగి వఏషనాలో అర్రం కాలేదు. ఇంతలో న్టుత్స్‌ కీచెన్‌ లో వెట్టే నీన మౌనా చేతీలో ఒక జగ్‌ తోతీరీగీ నచ్చీందీ. రావడమే ఇంకెవరి కన్నా జ్యూన్‌ తావాలంటే ఇదీగో ఇందులో ఉందీ “అంటూ ఆడుగ్‌ వక్కన వెట్టి కూర్చుంది.

తను అలా కూర్చోగానే.. ఓకె, లెట్స్‌ ఫ్రాల్ట్‌” అంటూ లేచీ తన నడుమకు ఉన్న టవల్‌ తీనీ కింద వడేనీ కూర్చున్దాడు నలీం. మేము ఇంతకు ముందు తాగింది వెన్‌ అన తెలీనీనా కూడా తనకే ఖీ వ్ర్ఞునట్టు మా వారు కూడా లేబీ తన టవల్‌ కూడా నీవీ వడేనీ మౌన్నావెవు చూనారు. తన చూవ్రును అర్చం చేను కొన్టుట్టుగా మౌనా కూడా లేచీ తన వంటి శీద ఉన్న టవల్‌ వీద్శీ వడేనీ కూర్చుని చీటీలు ఉన్ను బాక్స్‌ మా వారీ వెవ్రు ఊరీ వింది.

ఈ ర్యాత్తీ ఇక్కడ జరుగుతున్న నంతథనలు ఒక్కాక్కటే చూన్తుంటే నేను ఇంకా ఎంత వతన్నమె వోతానో అనీ వీంచ నాగీందీ. వరాణు వాళ్ళ మందు బిక్రులు నీవృడం, బన్నుడూ కలలో కూడా ఊపొంచనీదీ… వెన్‌ తాగడం.. ఇలా. నా ఊపోలకు రె క్కలొబ్నీ) ఏవేవో ఆలోబీ న్తున్హాడు:

ఇంతలో మా వారు ఆ బాక్స్‌ అందుకుని అందులోంచీ ఒక చీటీ తీని మా ముగ్గురి వెవు చూనీ నవ్వారు. అందులో కొంవ తీనీ నా వేరు వచ్చ్రీందా అన్ను ఊదూతో ఈ లోకంలోకి వచ్చీన నేను “తురగా చదవండి ” అన్నట్టు తన్న్ద్రెవు చూసాను.

నా ఆత్రుత చూనీన తూ వారు నశ్చ్రతూ “మనకు ఎంత వంచే వోన్ష్‌) దొరి కాలో చూడవోణ్‌ మందు మోనా ఇవ్వడు నలీం ఇద్దరూ వ్రూర్తి నగ్గుంగా మనకు దర్భన బేవ్లు బోతున్హారు ” అంటూ ఆ చీటీనీ నలీం చేతీకి ఇచ్చాడు. అంటే దానీలో నలీం వేరు వచ్చందన్ను తాట.

ఆ చీటీ అందుకున్న నలీం (చూన్తుండు భథ్యూ. దీనికి వ్రతీకారం తీర్చుతోక వోతే అవ్ముడు అడుగు” అని నవ్చ్రతూ లేచీ యూలగా ఉన్ను టేబుల్‌ వెవు అడుగు లే నాడు.

నా జీవీతంలో మొదటి సారిగా షా వారీనీ కాకుండా వరాలు మగవాడిని నగ్శంగా ఖఇవ్చుడు చూడబోతున్నాను. ఆ ఊదోకే నా వంట్లో ఉద్దేగం వెరీగి వోటుందీ.. నా గుండె మామయాౌాలు కన్నా వదీ రెబ్టు ఎొత్చుగా కొట్టు కుంబొందీ.

టేబుల్‌ వద్దకు నడీచీన నలీం త్నొవెవు తిరిగి నీదో ఆలోబ్‌ న్తున్నుట్టు మఖం వెట్టి బ్బా… ఇవ్వుడు నేను వీజీ విప్పాలీ?” అని తనలో తనే వూధద్దాడు కుంటున్దుట్టు గాదె కి అన్హాదు. వల్ళీ తనే అపో. నాకు వెద్ద చాజున్‌ ఉన్నట్టు ” అనీ నవ్చ్రూతూ తన నడుము శీద రెండు చేతులూ వేనీ “రడీ 7.2.3.” అంటూ తన అండర్‌ వేభుల్‌ నీ లాగే సాడు.

అంతే బోనులోంచీ బథట కు వదీలిన శులీ వీల్లలా టంగున బభటకు దూకిందీ తన అంగం. జరుగుతున్న వీవణాలతో బాగా వేడెక్కి ఉన్హాడే మౌ బునలు కొడుతున్న కోడె గీత్తలా ఎగీరెగీరీ వడుతుందది. వతక్కన తాణీ కట్టిన భర్తా మోనా ఇద్రూ ఉన్హారన్ను ధ్రాన కూడా వర్చీవోబు తన మొల్బవెవు అలానే చూనాను. మౌనా లాగే తను కూడా అక్కడ ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా శ్రీనుగా వేవ్‌ చేనుకుని ఉన్న్హాడు.

తన అంగం నా కళ్ళకు కనవడగానే మొళ్టు మొదటిగా నేను చేనీన వనీ దానినీ మూ వారీ అంగానీతో వోల్నీీ చూడడం. చె వ్లలంటే తన అంగానీకీ వా వారి అంగాని కీ అనలు వోలీకే లేదు.నెజులో రెండీటి కీ వెద్ద తేడా ఉన్దుట్బు కనవడలేదు. వరీ కొలీబీ చూశ్తే షా వారీదే కొంచెం వెద్దదీ ఉంటూందే మౌ అనే వీంబీంది. కొనీ ఆకారంలో రెండీటీ కీ ఎంతో తేడా..

తన అంగం చీవర మా వారికి ఉన్నట్టుగా తోలు కది లేదు. దానితో గుండు ఇర్తగా రూళ్ళ కర్తలా డిథరెంటుగా కనవడుతుందీ. దానీ చీవరనుంచీ ఒకటి రెండు అంగుళాల వరతూ ర్త గా గుండూగా ఉందీ. అక్కడనుంచి తోలుతో కవీ) ఉందీ. ఆ ఎరువ్రు కూడా జర్తనీ ఎరువు కాదు. బోరగా వండిన తొవాటో రంగులో ఉందీ

తను మేషము కూర్చున్న మంచంవెవు నడున్తుంటే జృద్రే కంతో టంగున లేచీ కీందకీదెకీ త మావాగా ఊగుతోందది. తను ఖా మంచం దగ్గరకు రాగానే మౌనా లేచీ నలీం వత్కగా వెళ్ళీ ఎగీరెగీరీ వడుతున్ను అతనీ అంగాన్న తన కుడీ చేతీ గంవ్నెటీలో వట్టు కునీ పంటి దీదీ నరుకు నచ్చిందా.. 7 అంటూ న్నావెవు చూనీందీ.

వాబ్భీద్ర రూ అలా శ్రూర్త నగ్శంగా నీలదిడడం, మౌనా గువ్నెట్లో అతనీ అంగం.. వాళ్ళు) నన్ను అడుగుతున్దు వళ్చు.. అనలు నేను వేలుకునే ఉన్నానా లేక నీద వోతూ హో పో కల గంటున్దానా అన్ను అను మానం వచ్చంది. తన మాటలకు నలీం నవ్హూతూ..

‘ఊరీకే చూశ్తే నచ్చీంటదో లేదో ఎలా తెలున్తుందీ, కానేవు ఆగీ ఒకే నారీ దానీ దెబ్బ) రుబీ చూనాక అడీగి చూడు ” అన్న్హాడు.

తన షతాటలకు చీన్సుగా నవ్వాను. అక్కడ జరుగుతున్న వీవటణాలతో లేక ఇందాక తాగి న్నవెన్‌ వభావమో ఆ అట మొదట్లో ఉన్న నీగ్లూ, బీ డిలుం ఇన్చుడు నాలో కలగడం లేదన్న వీవయం నాకు తెలున్తూనే ఉందీ.

క తరగా ఈ గేం వ్రూర్తి చేశ్తే బాగుండును ” అను కున్నాను. వగిలీన వాళ్ళు కూడా నాలాగే ఆలోబీ న్తున్దుట్టున్హారు. నలీం వంచం శద కూర్చోగానే వా వారు తన చేతీలోని డబ్బాని నా చేతీకి ఇచ్చారు. ఇంకే శీ అలశ్యం చెట్సుకుండా వెంటనే దానీనీ అందుకుని ఒత్‌ చీటీ తీనీ అందులోని వేరు చూడగానే “అటూ” అనీ వీంచీందీ.

వెంటనే తగిలిన ముగ్గుర్నివెవు తీరిగి “నేను ఈ చీటీ వెట్టేని వేరే చీటీ తీథు వచ్చా?” అన్తాను.

వెంటనే మౌనా “అటూ అదే 4 కుదరదు దీదీ.. ఇందాకే చెవ్పారు కదా రూల్స్‌ అంటే రూల్న్‌) అంతే.. ” అందీ.

దానీతో ‘అజతే.. నీ ఖర్భు.. నేనేదో నీకు వెల్స్‌) చేద్దామను కుంటే.. నువ్సే దానీనీ వడనీథ్సులేదు.. ఇదీగో వల్ఫీ నీ వేరే” అంటూ ఆ చీటీని తన చేతికి ఇచ్చాను.

నా వొటలు నమ్భులేనట్ల్టు మఖం వెట్టి ఆ చీటీని అందు కున్న మోనా అందులో తన వే ఉండడం చూనీ “విట్‌” అంటు తల వట్టు కుంది. తను అలా కూర్చోవడం చూనీన నలీం..

‘బెం వేక్‌ చెళ్తుకుండా తరగా కానే నావా?” అంటు వీంక్‌ కార్డ్‌ ఉన్న కవర్‌ మౌన్నావెవు ఊరీ వాడు.

దానీతో మౌనా “కానీచ్చక ఇత చేనేదే ముందీ ”అంటూ ఆ కవర్‌ అందుకునే కళ్ళు యానుకునీ అందులోంబీ ఒక కార్డ్‌ బయట కు తీనీందీి.

‘తను కాల్డ్‌ చదీవే మందు ఒక వీవయం*” అన్హాడు నలీం.
“వళ్ళీ వంటో” అను కున్నాను.

‘వ్ళుడూ అందులో వజ చెళ్యూలో రానీ ఉంటుందీ కదా అదీ తను మనకు చదీవీ వీనీవీంచీన తరువాత, తన వనీ చెట్పుడానీ కీ రజీ అనగానే ఇదీగో ఈ బేవ్‌ రీ కార్హల్‌ ఆన్‌ చేస్తాను… ఇందులో 2 నీ బవల నేవు మ్యూజీక్‌ రీక్వాల్డ్‌ చేనీ ఉందీ. తను వీబీ అణుతే చెథ్యాలనీ రానీ ఉంటూంటో అదీ తను కనీనం రెండు నీబమిషాలు.. అంటే ఈ మ్యూజీ క్‌ ఆగే వరకూ చెట్యూలన్న వాట.

ఇక ఆ మ్యూజీ క్‌ ఆవీన తరువాత చీన్సుగా ఒక పాట వన్తుంది. ఆ చీటీ తీనీన వాళ్ళు తమ చేన్తున్ను వనన మభ్యూజీ క్‌ అబివోగానే అవెళ్ళూ వచ్చు… లేదా వీట వన్తున్హుంత నేవు కంటిన్యూ చెట్టు వచ్చు ఒక వీధంగా చె ప్పాలంటే ఆ చీటీల్లో వృమెతే చెట్యూలనీ రానీ ఉంటుంటో అదీ జీన మం 2 నీ తేవాలన్నా చెళ్తూలీ, మొత్తీమం ల నీ తవల కన్నా ఎక్కువ చెట్టు కూడదు ” అన్నాడు.

“శ రూల్స్‌ తగలడ్డా. నే ముష్తానికో రూల్‌ చెబుతున్నావు కదరా…” అని అను కున్నాను. నలీం నా ఆలోచనలని చదివీనట్టుగా “నీ తుషానీ కో రూల్స్‌ చెబుతున్నానని వీనుగ్లా ఉందా. మొదటి సారీ కాబట్టి ఇవన్నీ చె ప్పాల్సీ) వన్తుందీ.. మనం ఇదే ఆట ఇంతో సారీ

ఆడా మను కో అవ్ముడు వ భాభా ఉండదు *” అన్నాడు.

‘అమ్మ్మో.. రెండొ నారా. మొ వారికీ నేను ఒక్క నారీకే అనీ వాట ఇచ్చీన వీవయం తను వాళ్ళతో చె వ్చీనట్టు లేదు” అను కున్నాను.

అంతవరకూ ఏజీ మాటాడకుండా కూర్చున్న మూ వారు మౌన్నావెవు తీరీగీ.. “రూల్స్‌ నరే.. ఇంతకీ ఆ కార్డులో వనషఘందో తరగా చదువు” అన్హారు.

దానికీ మౌనా అలాగే లెట్‌ ము రీడ్‌” అంటూ ఆ కార్డ్‌ చేతీలోకీ తీనుకునీ అందులో రానీ ఉన్న) నీవయం వెద్దగా చదవ నాగీందీ..

(ఇంకా ఉందీ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


bhauja kuodia bedha gapasexe storyodia chatara kathaodia giha storytelugu sex stories in telugu versionodia re jouna kathatelugusex stroiestelugu sex stories.bia banda phototelgu sex storysec stories in teluguodia sex bloglatest telugu family sex storieswww sex telugu stories comtelugu sex bookstelugu letest sex storeswww odia bhauja bia photobia banda kathasx storiஅண்ணன் தங்கை செக்ஸ்www telugu sex booksoriya bhauja bia photomo bandaodia jouna gapatelugu sex new storesnew telugu sex storyodia chatara kathaodiya sex kathasex telugu stories comoriya new sex storiestelugu sex.storiestelugu sex. storiesbapa jhia odia sex storybhai bhauni sex storyodia new sex story comsextelugu storiessasu biaବାଣ୍ଡoriya sexstorytoki biawww odia bhauja combedha storyanni pundaibhauja saha sexବିଆ ଗପread telugu sex storieswww latest telugu sex stories comtelugu sex kathluwww telugu new sex kathalu comodia bou biawww.sex stori.comଓଡିଆ ସେକ୍ସsex story in odia fonttelugu hot sex stories newletest telugu sex storysodia hindi sex storywww hindi sex kathaoriya jhia dudhaodia bedha kabitatelughu sex storiesodia desi kahanitelugu lipi sex storiestelugusex storis comodia giha gapaxex storynew telugusex storiesodia real sex storyodia bhauja gapawww sex telugu stores combia banda kathabhauja saha sexodiya sex bookwww telugu sexstoryoriya sex booksex telugu stores comodia maja kathabhauja bia comtelugu six storistelugu sex stories waptelugu real sex stories in teluguwww saxe story comnua bhaujatelugu sexs storesbia banda gapaodia sex story khudibanda raja bia rani storyodia gihana gapatelugu new latest sex storiestelugu telugu sex storiesodia jauna gapaodia sex story in odia script