నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౧ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 11


telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, sarsam kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౦ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 10

రాత్రీ మొదటి సారీగా దానీనీ నోటిలోకి తీను కున్నృవ్చుడు ఉన్న ఇబ్బందీ ఇవ్చుదు నాలో లేదు. దానికి బదులుగా ఆ బీ కుడిలో ఏదో తెలియనే నుఖాన్న అనుభవించ సాగాను. నలీం తన రెండు చేతులూ నాతల వజీద వేనీ నన్ను తన తొడల కేనీ వరీంత బలంగా అదు మ కుంటూ..

ఉద్య… అదీ అలా చీకండీ భాదీ.. భాగా. అదీగో వీ నాలుకతో అదీగో ఆ బర్తగా ఉందే ఆ గుండును బాగా నాకండీ.. అదీ.. అలా భొన్న).. ౯” అంటూ మూల గ నాగాడు.

తను ఇన్తున్ను ద్రోత్తావోంతో రెచ్చీవోటున నేను దానీనీ నా గొంతు వరతూ దీంవు కుంటూ మరింత ఆబగా చీకసాగాను. అలా కొడ్డీ నేవు గడిచాక నా తలనీ గట్టిగా అదీ మీ వట్టు కున క చాలు * అన్హుట్హునెగ చేనీ నా భుజాల శీద చేతులు వేని నన్ను) మెళ్లీ గ్నావెకీ లే పొడు నలీం. అలా లేచీన నా కళ్ళలో తన కళ్ళూ వెట్టీ చూన్తూ..

“థాంక్స్‌ భాబీ.. అదర గొబ్హారు * అన్హాడు. నిగ్గుగా తల వంచుకున్నాను.

‘క ఇన్చుడు నాటర్జ్హు” అంటూ నా అంగా బొందు వట్టు కునే లాగే నాడు. దానీతో వంటి వతదనుంబీ వేరణున అంగా నా పొదాల దగ్గర కువ్చుగా వడీందీ. కానేవ్రు కూడా ఆలశ్చం చెట్తుకుండా తన చేతులు నా పాంటీ వేద వేసాడు నలీం. వరో తణంలో కంద వడి ఉన్భ్భ లఅంగానీ చేరుకుంది ఆ పొంటీ. అలా నన్ను) శ్రూర్తి నగ్భుంగా చెట్తుగానే తను మంచం వతదనుంచి లేచీ నీల్చుని నన్ను మంచం శఖీద కూర్తో) బెబ్బాడు.

నేను మంచం వీద కూర్చున్న వెంటనే యందుకు వంగి నా రొయ్యల తీదా ముచ్చ్రీకల వదా తన నాలుకతో రాన్తూ మెలిగా తన నోటిని కిందకి జరిపాడు. తను చేన్తున్ను వనీ కి నా వళ్ళంతా త ముకంతో వణికి వోనాగిందీ. నరనరాల్లో ఎవరో వంటలు వెట్టి నట్టుగా వళ్ళంతా ఆవీర్సు. రెండు చేతులు తన తల బీద వేనీ నాకేనీ వరీంత బలంగా

అదు ముకున్హాను. నా చ్యే్హలకు ఉక్కిరీ బీక్కిరీ అబన తను ఊవీరీ నలవనట్టు తన తలనే చీన్లుగా వీదీలించుకుని నన్ను అలాగే మంచం వీదకు నెట్టాడు.

దానీతో ఆ మంచం బీద వెల్రీ కలా వడ్డాను నేను. నా కాళ్ళు మొత్తం ఇంకా మంచం చీవరలనుంచీ కీందకు వేలాడుతూనే ఉన్నాడు నేనలా వెల్లీ కలా వడిన వమరుతణమేతన నాలుకతో నా బొడ్డు చుట్టూ రాన్తూ నాకు కీతకీతలు వెట్టాడు నలీం. నా ప్ప శద ఉన్ను తన తల్లవె రెండు చేతులు వేనీ ఇక ఆగలేను” అన్నట్టుగా తన తలని నా తొడలవెవుకు లాగాను.

నా ఉద్రేశాన్న అర్ధం చేనుకున్ను తను ఒతక చేత్తో నా ఎడమ కాలీనీ గాలీలోకీ లేవీ కొద్దీగా చీల్మ్ర) వట్టు కున్హాడు. తను చేనీన వనీకి రెండుగా వీచ్చుకున్ను నా రె వ్యులకేనీ వత్తుగా చూన్తూ తన నోటితో దానినీ అందు కున్నాడు నలీం.

అంతే ‘జన్మ్య.. వ్యా… ఇత్ర్‌… వ్యా. “అని వెద్దగా యాలుగుతూ తన తలని నా తొడల ఏధద్భుకేని గట్టి గా అదు ముకున్హాను. నా మూలుగుతో వరీంత రెచ్చీవోటున తను మునే వంటీతో నా బొడీవనీ కొరుకుతూ, నాలుకను రె వ్యుల చుట్టూ తీవ్యుతూ.. నా రె వ్యూలనే తన వెదవులతో జుర్రు కుంటూ.. నా తొడల వధ్భు వీరంగం చెట్బూసాగాడు. తను చేన్తున్ను వనీకి నానరనరాల్లో నుఖం వొకనాగీందీ. ఈ ఉను ఇక ఇక్కడితో ఆగే వోతే బాగుందునన్న ఆలోచన.

ఒక చేతినీ తన తల శీద వేనీ వరింత బలంగా నా మొత్త కేనీ అదుముకుంటూ, తలో చేత్తోనా రొమ్యులు నేనే వీనుక్కుంటూ వత్తుగా మూలగనాగాను. కనీ కనీగానా మొత్తని కొరుక్కు తీంటున్న నలీం ఇవ్వడు నా కళ్ళతు వరాణు మగవాడీగా కన వడటం లేదు. ఈ శణంలో తనతకోనం ఆ నాకుడు కోనం నాభీర్తనే కాదు ఎవర్తినెనా ఎదీ రీంచే వరిశ్తీతుల్లో ఉన్హాను. మాటల్లో చెవ్టలేనీ ఆ నుఖాన్న అనుభవీన్తున్ను నేను అవ్వ్చటి కే ఎన్న నార్దు కార్చేనానో లెక్కే లేదు. నేను ఎన్న నార్హు కార్శీనా నలీం ఆ రసాలనీ వీళథంగా దుర్రు కుంటూ మరీంత అదిగా నాకుతున్నాడే కానీ నా తొడల వధ్ధునుంచీ లేచేలా లేడు.

అలా ఎంత నేవు గడిచీంటో తెలీతుదు. తను ఇచ్చేన నుఖానీకి నా నరాలన్నీ స్తాదీనం తద్చీ చీవరకు ఘయూలిగే దానీకి కూడా జివీక లేనట్టు నీరనంగా వాలి వోళూను. నా నుంచీ యాలుగులు ఆగీ పోగానే వరిశ్తీతీనీ ఆకలింథవ్రు చేనుకున్న నలీం మెల్లీగా లేచీ నీలబిడి అలా నగ్భంగా వెల్లి తీలా వడుకునీ ఉన్ను న్నావెవే చూన్తూ..

‘బాభీ.. ” అంటూ చీన్సుగా వీలీచాడు.

‘ఈఊ. ” అన్దాను.

“జలా ఉందీ 7” అనాడు.

పంటి 7” అన్హాను. అన్నాక కానీ అర్హం కాలేదు అనవనరంగా తనని కదిలించాననే.
‘అదే.. శీవ్లూ..కతుకి నానాకుడు నచ్చ్రీందా?” అన్నాదు.

“అబ్బ… ఆ బూతులు ఆవవాగో్‌ అంటూ ముద్దుగా నీనుక్కున్నాను.

‘ఇంత తీ నచ్చీందా లేదా?” అన్హాడు.

‘ువ్తూ దాన్న అడు గు…” అంటూ” నవ్వాను.

‘అద్భా, తీకూ మాటలు వచ్చే?” అంటూ తనూ నవ్వాడు.

వత వాబలాడ కుండా చీన్లుగా నవ్వాను. తనూ నా వత్కనే వడుకుని మెలీగా నన్ను తన్నవెకి లాక్కున్నాడు. నాలో ఇవ్వడు ర్యాత్రి ఉన్దుంత నీగూ బీడీలం వీజీ లేవు. ఎన్లో రోజులుగా కావ్రరం చేనీన నాభర్త దగ్గర కంటే తన వద్ర శ్రీగా ఉండగలు గుతున్నాను. నన్ను తన శీదకు లాక్కున్న నలీం దెల్లీగా నా మఖం ఖీద ముద్దులు కురివిన్తూ..

‘ఖంత అందాలని నొంతం చేను కున్న భభ్యా నీజుంగా అద్భష్ట వంతుడే ” అన్నాడు. తన వాటలకు తననులోనే వొంగ వోతూ వెకీ మాత్రం “లీ అలా వొగడతకులే, మౌనా

కంటే అందంగా ఉన్నానా వంటీ 7” అంటూ తన మఖం శఖీద నేనూ వల్టిగా ముద్దులు వె్టు నొాగాను.

“తన అందం తనదే.. ఖీ అందం శీదే భాభీ” అంటూ మ్యెల్టీగా నన్ను వత్కతు ఉరీవీ లేచీ కూ ర్చున్హాడు.

ముంది 7” అన్నట్టు కళ్ళు ఎగరే నాను.

‘బంతనేశ్లూ మాటలేన్నా వ్‌ల్యీ వాళ్ళీద్ర రూ వచ్చీ) తలువు తట్టే లోవల అనలు వనీ చేనుకునేదీ వషన్నా ఉందా అనీ ఆలోబీ న్తున్హాను ” అన్హాడు.

తను అలా మూాబ్హాడుతుంబే నాతొడల వద్ధు న రాలు టేన్స్రాన యౌాలగ నొగాడు వెకీ మొత్తం ఇంతవరకూ చేను కున్నదీ చాల్లే.. “అంటూ గణి గాను.

ఖంతవరతకూ చేను కున్నుదీ చాలా? ఆ వాట ఖీరు కాదు చె ప్పాల్తందీ 7” అన్ను.

“సరీ? ఇంతె వరు చె ప్పాలేంటీ 2” అన్హాను.

వెంటనే జవర్నా. వీ శ్రూ..కుని చెవ్సుతనడి ఆ మాట. ఇందాక ఎలా ఉందీ అంటే దాన్నే అడుగు అన్నారుగా. ఇవ్చుడు కూడా నాకు ఇంకో చాలు అని చె వ్రూల్హ్రిందీ మరీ అదే కదా?” అన్నాడు.

తను అలా వచ్చీగా మాబభ్హాడడం నాలో కోరీ కల్చీ మరింత వెంచుతోందీ. అణునా

బరితె గీంచీ నట్టు వచ్చీ)గా చెవ్ఫలేక్క చీన్సుగా నవ్చతూ.. (నువ్స్ర ఇందాక ఇచ్చేన నుఖం ఎంతో బాగుందట అందుకే ఇవ్చటీ కీ ఇక చాలు అని అదే నన్ను) చె వ్ఫ)షంది ” అన్హాను.
“అద్దా. అంటే.. వదీ 7” అన్హాడు.

“అదీ… అంటే.. ఇదే..౯ అంటూ నిగ్తుగా నా చేతీ వేళ్ళని రె వ్యుల్మవెవ్రుకు చూ వీంచాను. వెంటనే తన తలని నా తొడల మధ్యకు తీనుకొబ్బీ పరా. నిజంగా వద్దా? పావం

అల నీ వోళటూవా వీంటీ 7” అంటూ నా రె వ్యలతో వాధభ్హాడుతున్హుట్టు అడిగాడు. తను చేన్తున్ను చేష్టలు నాలో విచ్చెక్కించే న్తున్హాణు

వల్ఫీ తనే “మరీ నుశ్చూ అలనీవోతే.. వీడి నంగతి ఎవరు చూ స్తారేంటీ 7” అంటూ తన

అంగాన్న గువ్వ్చైటీతో వట్టు కున నా రె మ్యులకి చూవీంచాడు. తను అలానా మెత్త తో షూభ్హాడటం చూన్తున్న నాకు నశ్శ్యా ఆగలేదు. అందుకే వభక్కున నవ్చేనాను.

వెంటనే న్నావెవు తీరీగీ ఏంటి భాబీ, నాబాధ శీకు అంత నథ్చ్రాగా ఉందా?” అన్నాదు. తను అలా అడగడం చూనీ ఇంకా నథ్ద్య్ర వచ్చ్బీంందీ నాకు. షీ గట్టిగా నవ్వితే తను వమను కుంబాడో అని నవ్చ్రూను ఆవ్రుకునేందు కు మభాన్న వరువ్రు వేద దాచు కుంటూ మంచంవె బోర్లా తీరీ గాను.

అలా తీరీగీన వరుతణ వే నలీం నుంచీ *ఓన్‌../ అర్రం అజ్బందీ భాబీ.. జఒత్క నే తవం ఉండండి చెబుతాను ” అన్న మాటలు వీనవడ్డాలయు తను వవంటున్నాడో అరం కాఠ వుల్ఫ్‌ వెళ్లీ కలా తీరిగి తన్నవెవ్రు చూసాను. అవ్చటికే తను మంచం శఖీదనుంచీ దిగి వక్కనే ఉన్బ వెల్ళ్‌ తీనీ అందులో దేనీ కోన మౌ వెతుకుతున్నాడు.

‘అవుటి వెతుకుతున్హాథ్రు 7?” అనాను.

పతీ లేదు ఇక్కడ వాజ్హ్‌లెన్‌ బాటిల్‌ ఉండాలీ. వ్నీమెందా అనీ చూన్తున్హాను ” అన్నాడు.

‘ఖవ్మ్రుడు అదిందు కు 2” అనీ అడిగాను.

“నీడీ భాధ ఎలా తీరాలి అని నేనంటే.. ఎంతొకవేళ నా వ్లూ..కు అలనీ వోఖునా నాకీక వేరే బొక్కలు లేవా అన్నట్టు బోర్లా వడుకుని పొంట్‌ ఇచ్చారు కదా?” అన్హాడు.

తను విజి అంటూన్న్హాడో మల్లీ గా అర్హం అవుతోంది. “బీ.. బీ” అన్హాను. ౯. నంటే? రాత్రీ మౌనా కూడా అదేగా అడి గీందీ 7” అన్సాడు.
“సషూానానా?” వ మదీ గీ౦దేంటి 7” అన్నాను.

“‘అదీ.. “అంటూ తన అంగాన్ని గువ్చెటీతో వట్టు కునే “నీడీతో వ భాక్‌ డోర్‌ ఓవెన్‌
చెట్టుంచ షన అంటూ న పాడు.

‘ీ.. చీ.. నాకొద్దు” అన్నాను.

‘ీ.. అంటే కాదు భాబీ, ఒక్క సారీ రుచీ చూడండి. అవ్ముడు శీరే భభ్యూనీ బాక్‌ డోర్‌ లోంచీ ర వ్యునే బ్రతీ చులాడీ మరీ రవ్వించు కుంటారు *” అంటూ నవ్వాడు.

“అయినా ఈ వాజ్న్‌లెన్‌ బాటీల్‌ ఎటు వోబుందట్దా).. ? ఒత్క నశ తవం ఉండండి. మౌనానీ అడిగి వస్తాను” అంటూ నేను వాట్హాడే లోవలే తలువు తీనుకునీ అలా నగ్భుంగా నడుచు కుంటూ ఆ రూ ములోంచీ బభబ కు నడీచాడు. వెంటనే వక్కనే ఉన్న దువ్చ్రటినీ లాక్కుని నా వళ్ళంతా కవ్మ్రుకునీ అలానే వడు కుండి వోఖోను.

అలా రూ ములోంచీ బభట కు నడీచీన తను వలో రెండు నీ బవాల్లో తీరీగి రూ యలోకీ వచ్చీ) తలువ్రులు వేని న్నావెవు తీరీగాడు. అలా తీరీగీన తన చేతీలో ఉన్న వాజ్హ్‌లెన్‌ బాటిల్‌ నా ద్భ్యష్టీనుంచీ తవ్వ్నీంచు కోలేదు. నేను చూన్తుండగానే ఆ బాటిల్‌ ఓవెన్‌ చేనీ అందులోంచీ కొంత తీనీ తన అంగానీకి వ్రూనుకుంటూ నేను వడుకునీ ఉన్న మంచం వద్ద కు నడీచాడు.

తను చెట్సుబోతున్ను వనీ తలచు కుంటుంటే నా కాళ్ళు నన్దుగా వణక నొగాణు అవ్వ్చటీ కే మంచం వద్రగా వచ్చీన తను *=తక్క నీ మేవం లేవండి చెబుతాను” అనాడు. నా వమననులో ఏ యాలో ఆ అనుభవం కావాలనీ ఉందే వౌ వలో వాట మాధభ్హాడ కుండా మంచం వతదనుంచీ లేచీ కిందకి దబీగాను.

వెంటనే నలీం చేతులు నానడు ము జీద వడ్డాలు నా నడుము వంవులో చేతులు వేనీ నన్ను తన దగ్గరగా లాక్కుని వెదవుల్నవె ముద్దాడుతూ “మొదట్లో కొంచెంటెట్‌ గా ఉంటుందీ.. కొంచెం జర్చుుకుంటే.. ఆవె అంతా న్హూల్గ మే. ౯ అన్నుడు.

తన వాటలకు నేనే ఖీ న వాధానం చెవ్బలేదు. నా వొనాన్హు అంగీ కారంగా తీను కున్హాడో వమా నన్ను వరువ్రుదెవుకు తీవ్నీ నా వంటిని వీల్చులా వంచీ న మౌబేతులు వరువ్రు జీద ఉండేలా నిలబెట్టాడు. కాళ్ళు నేల వద ఉంచీ, మౌబేతులు వరుథ్చు శీద వెట్టి వంశీ

నీల్చునే ఉన్న ఆ వొజీవన్‌ లోనా రెండు రొమ్ములూ ఆవ్రు వొదుగుల షూదీరీ గాలీలో వేలాడుతున్నాణు

అవ్వ్చటికే నా వెనుకగా నీలదిడిన నలీం తన చేతీతో నా వ్యీర్తలవె నీ యరుతూ ఒక వేలీనే దెల్లీ గా నా వ్యీర్తల వద్ధకు వోనిచ్చాడు. ఏదో తెలితనే తీథ్టునీ నుఖంతో ఒత్క నారీ గా వళ్ళంతా శ్రుల కరీంచీందీ. అలా వోనీచ్చ్రీన వేలినీ నా వ్యీర్తల వధ్యు భాగంలో వేని వళ్చన చేనినట్టు కానేవ్రు రుద్రీ బభటకు తీసాడు తను.

భృమెందభ్లా?” అను కునే లోవలే వల్ఫీ తన వేళ్ళు నా వ్యీర్తల వద్ధకు దూరీందీ. అక్కడ చలిగా తగలడంతో తను నా వీర్తల వద్ధు కూడా వాజ్న్‌లెన్‌ రాన్తున్హాడనీ అర్ధం అబఖ్బుందీ. ఏలో ని భువంలో వెచ్చగా వ్యీర్తలకు తగీలీందీ తన గూటం. నా వళ్ళంతా ఏదో తెలితనీ భభుంతో ఉద్దేగంతో వణుకుతుంది. నలీం రెండు చేతులూ నా రెండు వ్‌ర్తల శీదా వేనీ వాటినీ బాగా వీడదీ నినట్టు చీల్నీ) వట్టు కుని తన అంగాన్న ఆ రెండిటి వద్ధు ఉంచీ కొద్దీగా లోవల కీ తోసాడు. ఏదో తెలిథటనీ నుఖం నా నరాల్ని తోజేన్తున్లు ఖీంగ్‌.

కర్మెక్స్‌ పొజిషన్‌ దొరి కిందని నీర్జారణ చేనుకున్న నలీం అవ్చ్రటివరకూ తన చేతులతో వీడదీనీ వట్టు కుని ఉన్ను నా వ్యీర్తలని వదిలే సాడు. దానీతో తన అంగాన్న నీల్‌ చేన్తున్నుట్టుగా బన్నున మానుకువోటోలు నా వ్యీర్తలు. తను అలా నా వ్యీర్తల శీదనుంబేీ తీనిన చేతులనీ మల్రీగా మందుకు పోనేంచీ గాలీలో వేలాడుతున్న రొమ్యుల్లవె వేని వాటీని ఊతంగా వట్టుకునీ తన నడుమను నా వ్యీర్తల వధ్ధుకేనీ కనుక్కున దీంచాడు.

తర పం టే నా వ్టర్తల వద్ధ రంవం ఎట్టి తోన్తున్సుంత భాధ కలగసాగింది. కానీ, ఆ బాధలో కూడా వదో తెలీలునీ నుఖం. అరున్తున్హానో యాలుగుతున్న్హానో లేక వడున్తున్హానో తెలీభడం లేదు కానీ.. నా నోట్లోంచీ వన్తున్ను ళజ్దాలను లె క్క చెట్తునట్టు నలీం తన వనీ తను చేనుకు పోతున్నాడు. నా రొమ్ముల శీద ఉన్హు తన చేతీ వేళ్ళతో నా మయచ్చ్రీకలనీ నలీవేన్తూ, ఇంచు మంచు నా వీద వాలీ వోటునట్టు వడుకునీ నా వ్యీర్తల వధ్య తన నడు ముని ఊవడం మెదలు వెట్టాడు.

మొదట్లో కలీ గన బాధ ఇన్చుడు మల్లీ గా దూరం అట్టా ఆ జ్ఞానానే తీథునీ నుఖం

కలగ సాగింది. నలీం చెద్న్రంది నీజుమే ఇన్నీ రోజులూ శృంగారంలో నేను అనుభవించిన నుఖం ఒక ఎత్తలుతే ఇవ్రుదు అనుభవీన్తున్ను నుఖం తలోఎత్తు. నర నరాల్లో తెలీలునీ

త తకం. వళ్ళంతా గాలీలో తేలి వోతున్న ఖీలీంగ్‌. వ్యీర్తల వద్ధు తను ఇన్తున్ను నుఖానే కీ నా నంట్లోనీ అణువణువ్లూ న్హుందీంన్తున్లు తీరుని వాబల్లో వర్ణించలేను. నాకు తెలీయకుండానే నా నోట్లోంచీ యాలుగులుు, త మకంతో కూడిన అరుథ్రులు శుట్టుకు రానొగాడు

“‘అదీ.. నలీం.. అలా ఉగు.. ఊగు… ఉవ్య్యు.. వ్యా… క్ల. వ్యో.. నీ బాక్‌ డోల్‌ వీట్రింగ్‌… భలే.. ఉందీ… అదీ.. అదీ.. అదీగో. అలా ఆ నీవిల్ఫ్‌ నీ బాగా నలీవెజ్బు.. అదీ.. ఉద్మ్యూ. జల్‌. వజ్మ్య్యా.. అదీ.. అమ్మా… అదీ ” అంటో వచ్చ్రీగా వలవరిన్తూ కళ్ళు మానుకుని నలీం ఊవులు ఇన్తున్ను తీళ్టునీ నుఖాన్న అనుభ వీంచ నొగాను.

అలా వేమద్దరం మంచీ రనవట్టులో మునీగితేలుతున్ను తణంలో. నేను వదణుతే జరుగుతుందని భథవడ్డానో అదే ఉరి గిందీ.. ఉన్నుట్దుండి ఆ గదీ తలువులు టక్కున తెరుచు కోవడం.. అదీ నేను కలదెలునుకునే లోవలే నగ్భుంగా ఉన్న మౌనా తన వెనకే మా వారు ఆ గదీలోకి రావడం ఉరీ గ వోయాయి

ఇందాక వాజ్న్‌లెన్‌ భాటిల్‌ తెచ్చేందుకు వెళ్ళిన నలీం తీరీగి వచ్చీనవుడు గడీలు వెట్టి నట్టు లేదు. వొరవిటుగా వర్చ్రవోభూడో లేక ఇదీ కూడా వాళ్ళ జ్లానులో ఒక భాగ మౌ నాకద్దం తాలేదు. నలీం షత్తం వాళ్ళు అలా గదీలోకీ వన్తున్ను వషయం తనకేశీ వక్రునట్టు నా వ్వర్తల వధ్భు అలా ఊగుతూనే ఉన్నాడు.

నేను వీదణుతే జరగ కూడదు అనుకున్హానో అదే జరుగుతోందీ. తూ వారు చూన్తుండగా నలీం ముందు అలా వంగీ నీలబడి.. మా వారు ఎన్చుడూ చెట్తునీ పొజిషన్‌ లోతన చేత చెట్టాంచు కుంటూ… కానీ ఆ నీ భుషంలో నాకు తూ వారు ఆ రూ ఖములోకి వచ్చారన్ను ఆదుర్డా కంటే, వాళ్ళనీ చూనీ నలీం తను చేన్తున్ను వనీ ఎక్కడ ఆవే స్తాడో అనే భయం ఎక్కువ కలగ నాగీందీ.

ఆ శణంలో షూ వారు కాదు కదా ఇంకె వ్రూరు నచ్చినా నలీం ఇన్తున్ను నుభాన్ను వదులుకునే వరిశ్రితుల్లో లేను నేణు. భీరడా కొట్టినట్టు నీర్రుగా నా విర్తల వధద్ధుతన అంగాన్న దీంబీ.. నా వ్యీర్తలనే చీల్చుకుంటూ లోవల కూ బథట కూ ఊవుతూ నన్ఫు న్ధూల్గంలో వీపోరీంవ చేన్తున్ను నలీం ముందీ ఇవ్వడు తూ వారే కాదు వరెవ్లరెనా దిలాదూ రే.

ఇలా నా ఆలోచనల్లో నేనుంటే.. చూడండి భట్యూ నేను చెబితే నవ్యులేదు వీరు. మా నలీం వార్రెన్‌ బాబీల్‌ అడి గాడు అంటే అదీ భాక్‌ వీట్రింగ్కే అబు ఉంటూూందని అన్హానా లేదా?” అంటూ వాకు దగ్గరగా నడీచీందీ మౌనా,

తన మాటలకు వతు మాటాడకుండా తన వెనుకే నడున్తూ మొ వద్ధకు వచ్చారు మూ వారు. మౌనా అన్న మొట్టలకు మా వారు వఖీ అనక వోటున్నా నలీం వత్రం బంత నేవ్రూ మూ ఇద్దరీనే చూనీ సొంగ కార్చ్రడ మేనా ఖశీరు చేనుకునేదీ వమన్నా ఉందా?” అన్నాడు.

అలా వేమద్దరం మంచీ రనవట్టులో మునీగితేలుతున్ను తణంలో. నేను వదణుతే జరుగుతుందని భథవడ్డానో అదే ఉరి గిందీ.. ఉన్నుట్దుండి ఆ గదీ తలువులు టక్కున తెరుచు కోవడం.. అదీ నేను కలదెలునుకునే లోవలే నగ్భుంగా ఉన్న మౌనా తన వెనకే మా వారు ఆ గదీలోకి రావడం ఉరీ గ వోయాయి

ఇందాక వాజ్న్‌లెన్‌ భాటిల్‌ తెచ్చేందుకు వెళ్ళిన నలీం తీరీగి వచ్చీనవుడు గడీలు వెట్టి నట్టు లేదు. వొరవిటుగా వర్చ్రవోభూడో లేక ఇదీ కూడా వాళ్ళ జ్లానులో ఒక భాగ మౌ నాకద్దం తాలేదు. నలీం షత్తం వాళ్ళు అలా గదీలోకీ వన్తున్ను వషయం తనకేశీ వక్రునట్టు నా వ్వర్తల వధ్భు అలా ఊగుతూనే ఉన్నాడు.

నేను వీదణుతే జరగ కూడదు అనుకున్హానో అదే జరుగుతోందీ. తూ వారు చూన్తుండగా నలీం ముందు అలా వంగీ నీలబడి.. మా వారు ఎన్చుడూ చెట్తునీ పొజిషన్‌ లోతన చేత చెట్టాంచు కుంటూ… కానీ ఆ నీ భుషంలో నాకు తూ వారు ఆ రూ ఖములోకి వచ్చారన్ను ఆదుర్డా కంటే, వాళ్ళనీ చూనీ నలీం తను చేన్తున్ను వనీ ఎక్కడ ఆవే స్తాడో అనే భయం ఎక్కువ కలగ నాగీందీ.

ఆ శణంలో షూ వారు కాదు కదా ఇంకె వ్రూరు నచ్చినా నలీం ఇన్తున్ను నుభాన్ను వదులుకునే వరిశ్రితుల్లో లేను నేణు. భీరడా కొట్టినట్టు నీర్రుగా నా విర్తల వధద్ధుతన అంగాన్న దీంబీ.. నా వ్యీర్తలనే చీల్చుకుంటూ లోవల కూ బథట కూ ఊవుతూ నన్ఫు న్ధూల్గంలో వీపోరీంవ చేన్తున్ను నలీం ముందీ ఇవ్వడు తూ వారే కాదు వరెవ్లరెనా దిలాదూ రే.

ఇలా నా ఆలోచనల్లో నేనుంటే.. చూడండి భట్యూ నేను చెబితే నవ్యులేదు వీరు. మా నలీం వార్రెన్‌ బాబీల్‌ అడి గాడు అంటే అదీ భాక్‌ వీట్రింగ్కే అబు ఉంటూూందని అన్హానా లేదా?” అంటూ వాకు దగ్గరగా నడీచీందీ మౌనా,

తన మాటలకు వతు మాటాడకుండా తన వెనుకే నడున్తూ మొ వద్ధకు వచ్చారు మూ వారు. మౌనా అన్న మొట్టలకు మా వారు వఖీ అనక వోటున్నా నలీం వత్రం బంత నేవ్రూ మూ ఇద్దరీనే చూనీ సొంగ కార్చ్రడ మేనా ఖశీరు చేనుకునేదీ వమన్నా ఉందా?” అన్నాడు.

వెకీ లేబీ నీలబడగానే నా వను గట్టిగా వట్టు కుని అలాగే వెనుకకు తీరీగీ తను మంచం ఖీద కూర్చున్నాడు. అలా కూర్చున్న తన కాళ్ళ ఖీద నేనూ కూర్చుున్హును.

అలా ఖద్ధరం కూర) గానే.. మా ఖద్దరీ ఏధ్ధు ఉను లీంక్‌ తెగ కుండా అలానే మెల్లిగా వరుథ్రు తల్పవెవు జరుగుతూ అక్కడ ఉన్న గోడకి తన వీశ్రాను ఆనించీ కూర్చున్హాడు నలీం. అలా కూర్చున్న తన వీద నేను. నా వ్యీర్తల వద్ద తన అంగం అలానే ఉన్నాణు: తను ఒక నారీ అలా కంథర్రబుల్‌ గా విజీవన్‌ చేని తూర్తోోగనే నా భుజాల కీందుగా చేతులు వేని రెండు రొమయ్యులనీ వడినీ వట్టుకుని నాచెవీ కిందుగా మెడ శీద ముద్దులు కురివీన్తూ..

“ఇక ఇవ్ముడు చూడండి భాబీ.. ” అంటూ వల్లీ గా తన నడు మును కిందనుంచీ ఎగ రెళ్టుడం మందలు వెట్టాడు. తను చేన్తున్ను వనీకీ నా వంట్లోనీ నరాలన్నీ తెగ వోతాణుమౌ అన్నుంత నుఖం కలుగుతోందీ. వళ్ళంతా గాలీలో తేలి వోతున్దుట్టుందీ. నలీం తన నడు మును ఎగరేన్తున్ను తీరుకు నా వళ్ళంతా ఎగీరెగ రీ వడుతోండడంతో నా రొమ్యులు రెండూ కిందకీ వెకీ బొంన్‌ అవుతున్నాలు వాటి శద ఉన్హ్ను నా మంగళ న్యూతం కూడా కీందతీ య (టందెకీ ఎగురుతూ వింత శబ్దం చే స్తోంది.

అవ్చటీకే వా వత్కనే వెల్లీ కలా వడు కున్న మౌనా మొత్తలో వుల్‌ న్చీడుతో దంధవుడు మొదలు వెట్టారు వా వారు. నలీం తొడల వఖీద కూర్చున, తన అంగాన్న నా వ్యీర్తల నీండుగా దీంథ్రుకునీ నలీం దంవుడుకు వరవనీన్తున్ను నేను అలానా కళ్ళ ఎదురుగా మా వారు మౌనా చేనుకోవడం చూనీ వరింత రెచ్చీవోళలూను. నాకు తెలీళుకుండానే నా కుడి చేతీ వేళ్ళు నాదివ్భ్యు శీదకు జరీవీ రెండూ వేళ్ళతో నా కావు వీళన్ను నేనే నలుథ్రుకుంటూ మెల్లీగా నా చూవ్రుడు వేలీనీ రె వ్యుల వద్భుగా కనుక్కున దీంచాను.

వెనక వ్యిర్తల ఎద్య నలీం గూటం, ఖుందురె ప్యుల వధ్భ నా వేలు ఇంచు బంచు ఒకే వేగంతో ఊగుతున్నాడు ఎదురుగా నా కళ్ళ ఖుందే ఖూ వారు మౌన వవ్శ్రని

వగల గౌడుతుంటే వీటన్నటీ కీ తోడుగా నలీం చేతి వేళ్ళూ నా రెండూ రొమ్యులనీ వండి వీనికినటబ్టు వీనీకేన్తూ.. నా ముచ్చీకలని నలివేన్తున్నుయు

“అదీ… నుధకర్‌ భఖ్యూ.. అలా దీంచు.. అదీి.. అదీ.. అదీ..ఉ మ్య… అల్లా. తజ్స్‌.. అదీ.. అదీ రీంధీ..అదే.. జ్మ్య్యా…పో. జల్‌… జ్మ్యా.. “అంటూ ఆవేళంగా తన నడు మనీ ఎగరేన్తూ మా వారికి ఎదురొత్తులు ఇన్తుందీ మొనా,

కళ్ళ మందు వాల్భిద్దరీ శృంగారం, మోనా యాలుగులూూ దానీ తగినట్టుగా నా వంట్లోనే అన్నీ భాగాల్లో ఒకే నారీ తగులుతున్న నుఖానీ కీ నా వళ్ళంతా గాలీలో తేలీ వోతున్టుట్టుందీ.

‘ఉవ్య్యు.. మ్య్యు.. అర్హ… ఆజ్‌… ఆర్హ్‌.. అత్హ… అర్హ… ఇజ్‌… డజ్త్‌… వ్క్ర.. అర్హ్‌.. అ్హ్‌ .. గ. ల

ఆల్హ్‌ఈ అర్‌” అంటూ మయాలుగుతూ, రొవ్ళుతూ నలీం వీద నేనూ ఊగసాగను.

అటు మోనా యాలుగులూ, ఇటు నా యాలుగులతోఅ రూం దద్దరీల్లీ వంటి | వాళ్ళు) ఇద్దరూ మా యాలుగుల కు అణుగుణంగా త మ నడు షల శరవేగంతో ఊవ్రుతున్హారు. అలా కొద్దీ నేవు గడీచీందో లేదో మాఖిద్దరీ యమాలుగులకు తోడుగా నలీం గెంతు కూడా కలీనీంది. తనూ క్రి మాక్స్‌ చేరు కున్హుట్టున్హాడు..

ఉన్నుట్టుండి ‘భబీ.. ద్వీర్డ్‌. భదీ.. ఉద్భు.. వ్భ్యు.. ఆబ్‌. భాబీ.. “అని వలవరిన్తు న వ్యాను గట్టి గా తొగలీంచు కుని తనకేనీ బలంగా అదు మకుంటూ కదల కుండా అలానే ఉండీ వోభళూడు.

(ఇంకా ఉందీ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


bia banda kathaodia giha kathaodia bia gapaodia bhuja combhai bhauni odia sex storytelugu latest new sex storiestelugu sex kayhalutelugusex storeodia giha gehi kathaodia banda bia kahaniodia chatara kathateligu sex storestelugusex stores comodia adult storyodia bhai bhauni sexbhauja .comsex gapa in odiaoriya toki bia phototelugu sex kathaodia sex story in odia scriptwww sex stroy comhot odia storybhauja.comwww telugusex storis comtelugusex stories cometelugu sex stories.co.inodia sex story odia fonttelugu language sex storesall odia sex storyodia jauna gapafree download telugu sex storiesodiasrxtelugu sex stotelugu srx storestelugu sex stories allbia banda gapawww.sex stores.comsex stories latest in telugusexstory in odiaodia bia banda gapaoriya new sex storysex storyinhindisex stories in telugu newtelugu six storisvadina pukulo maridiwww telugu latest sex storiesthelugu sex storiesodia sex story with imagetelugu seex storiesଓଡିଆ ସେକ୍ସnew odia sex gapawww.sex stores.comletest telugu sex storestelugu sex stories in telugulowww thelugu sex storis comrecent sex stories in telugutelugu story sexrecent odia sex storyodia sex kahani comwww telugusex storysodiya sex kathaodia sex kahanithelugu sex stories comnew sex storys in teluguodia sex galpaodia bia kathasex story in odiafull sex stories in telugutelugusex storiedbhauja bia phototelugu sex stories.comwww sex storys in teluguகாமபடம்telugu sex stotelugubsex storiestelugu sex stories recentbanda bia chitrawww sex stroy comtelugu six storiesbhauja.com